cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn quốc gia QCVN QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất (năm 2015)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 09-MT:2015/BTNMT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Ngày ban hành: 21-12-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19919 ngày (54 năm 6 tháng 28 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

National technical regulation on ground water quality

Lời nói đầu

QCVN 09:2015-MT/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất biên soạn, sửa đổi QCVN 09:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

National technical regulation on ground water quality

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất.

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

1.2. Giải thích từ ngữ

Nước dưới đất trong Quy chuẩn này là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Giá trị giới hạn của các thông schất lượng nước dưới đất được quy định tại Bảng 1

Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông schất lượng nước dưới đất

TT

Thông s

Đơn vị

Giá trị giới hạn

1

pH

-

5,5 - 8,5

2

Chỉ số pemanganat

mg/l

4

3

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/l

1500

4

Độ cứng tổng s (tính theo CaCO3)

mg/l

500

5

Amôni (NH4+ tính theo N)

mg/l

1

6

Nitrit (NO-2 tính theo N)

mg/l

1

7

Nitrat (NO-3 tính theo N)

mg/l

15

8

Clorua (Cl-)

mg/l

250

9

Florua (F-)

mg/l

1

10

Sulfat (SO42-)

mg/l

400

11

Xyanua (CN-)

mg/l

0,01

12

Asen (As)

mg/l

0,05

13

Cadimi (Cd)

mg/l

0,005

14

Chì (Pb)

mg/l

0,01

15

Crom VI (Cr6+)

mg/l

0,05

16

Đồng (Cu)

mg/l

1

17

Kẽm (Zn)

mg/l

3

18

Niken (Ni)

mg/l

0,02

19

Mangan (Mn)

mg/l

0,5

20

Thủy ngân (Hg)

mg/l

0,001

21

Sắt (Fe)

mg/l

5

22

Selen (Se)

mg/l

0,01

23

Aldrin

µg/I

0,1

24

Benzene hexachloride (BHC)

µg/l

0,02

25

Dieldrin

µg/l

0,1

26

Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs)

µg/I

1

27

Heptachlor & Heptachlorepoxide

µg/l

0,2

28

Tổng Phenol

mg/l

0,001

29

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bq/I

0,1

30

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bq/I

1

31

Coliform

MPN hoặc CFU/100 ml

3

32

E.Coli

MPN hoặc CFU/100 ml

Không phát hiện thấy

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số trong nước dưới đất thực hiện theo các tiêu chuẩn sau đây:

TT

Thông số

Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn

1

Lấy mẫu

- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật ly mẫu;

- TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu;

- TCVN 6663-11:2011 (ISO 5667-­11:2009) - Chất lượng nước - Ly mẫu. Phần 11: Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm.

2

pH

- TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) - Chất lượng nước - Xác định pH.

- SMEMW 4500.H-B:2012.

3

Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3)

- SMEMW 2340.B:2012.

4

Chỉ số pemanganat

- TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993 (E)) - Chất lượng nước - Xác định chỉ s pemanganat.

5

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

- SMEWW 2540.C:2012

6

Amôni (NH4+ tính theo N)

- TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) - Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ;

- TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984E) Chất lượng nước - Xác định Amoni - Phần 1. Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay;

- SMEWW 4500 NH3.F:2012.

7

Clorua (Cl-)

- TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion

- Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan;

- SMEWW 4500. CI-.B:2012.

8

Florua (F-)

- TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan;

- TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992) Chất lượng nước - Xác định Florua - Phương pháp dò điện hóa đi với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ.

- SMEWW 4500. F-.D:2012.

9

Nitrit (NO-2 tính theo N)

- TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) - Chất lượng nước - Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử;

- SMEWW 4500- NO-2.B:2012.

10

Nitrat (NO-3 tính theo N)

- TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-­1:1986) - Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phần 1. Phương pháp đo phổ dùng 2,6-dimethylphenol.

11

Sulfat (SO42-)

- TCVN 6200:1996 (ISO 9280:1990 (E))- Chất lượng nước - Xác định sulfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bali clorua;

- SMEWW 4500-SO42-.E:2005.

12

Xyanua (CN-)

- TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2003) Chất lượng nước - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục;

- SMEWW 4500 CN- .D:2012;

13

Tổng Phenol

- TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) Chất lượng nước - Xác định chỉ số Phenol - Phương pháp trắc phổ dùng 4 - Aminoantipyrin sau khi chưng cất.

14

Asen (As)

- TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996) - Chất lượng nước - Xác định asen. Phương pháp đo hp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).

- SMEWW 3120.B.2012.

15

Cadimi (Cd)

- SMEWW 3120.B:2012.

16

Chì (Pb)

- SMEWW 3113.B:2012;

- SMEWW 3120.B:2012;

17

Crom VI (Cr6+)

- TCVN 6658:2000 (ISO 11083:1994) - Chất lượng nước - Xác định Crom VI - Phương pháp đo phổ dùng 1,5- Diphenylcacbazid;

- SMEWW 3500-Cr.B: 2012.

18

Đồng (Cu)

- TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

- EPA 6010.B;

- SMEWW 3111.B:2012;

- SMEWW 3120.B:2012;

19

Kẽm (Zn)

- TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

- EPA 6010.B;

- SMEWW 3111.B:2012;

- SMEWW 3120.B:2012;

20

Mangan (Mn)

- TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) - Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim.

- SMEWW 3111.B:2012;

21

Niken (Ni)

- EPA 6010.B;

- SMEWW 3111.B:2012;

- SMEWW 3120.B:2012;

22

Thủy ngân (Hg)

- TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân

- TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử;

- EPA 7470.A;

- SMEWW 3112.B.2012;

23

Sắt (Fe)

- TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988) - Cht lượng nước - Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 - phenantrolin.

- SMEWW 3111.B:2012;

- SMEWW 3500-Fe.B:2012;

24

Selen (Se)

- TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993) - Chất lượng nước - Xác định selen - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua);

- SMEWW 3114.B.2012;

- SMEWW 3120.B:2012;

- EPA 200.8.

25

Tổng hoạt độ phóng xạ α

- TCVN 6053:2011 (ISO 9696-1:2007) - Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày

26

Tổng hoạt độ phóng xạ β

- TCVN 6219:2011 (ISO 9697-1:2008) - Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày

27

E.coli

- TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990), Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform, vi khuẩn colifrom chịu nhiệt và escherichia coli giả định - Phần 2: Phương pháp nhiều ng (số có xác suất cao nhất).

28

Coliform

- TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990), Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform, vi khuẩn colifrom chịu nhiệt và escherichia coli giả định - Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất);

- SMEWW 9221.E-B:2012;

29

DDTs

- TCVN 9241:2012 Chất lượng nước - Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl và clorobenzen - Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng - lỏng.

- EPA 8081.B;

30

BHC

31

Dieldrin

32

Aldrin

33

Heptachlor & Heptachlorepoxide

3.2. Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chun viện dẫn ở mục 3.1.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm ban hành tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn này.

4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.