cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn quốc gia QCVN QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất (năm 2015)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 09-MT:2015/BTNMT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Ngày ban hành: 21-12-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19696 ngày (53 năm 11 tháng 20 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: