cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 434/TB-TCHQ ngày 15/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là este của axit octanoic-Proglycol dioctanoate R0433 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 434/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 15-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 15-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 548/TB-PTPL ngày 14/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo Este của axit octanoic- Proglycol dioctanoate R0433

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Amway Việt Nam

Địa chỉ: Lô 230 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

MST: 3600817381

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10055341591/A12 ngày 19/9/2015 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Octanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester (hay còn gọi là Propylene glycol Dioctanoate)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Octanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester (hay còn gọi là Propylene glycol Dioctanoate)

thuộc nhóm nhóm 29.15 Axit carboxylic đơn chức đã bão hòa mạch hở và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các cht trên”, phân nhóm 2915.90 “- Loại khác:”, mã số 2915.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tng cục trưng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Amway Việt Nam (Lô 230 KCN Amata, Biên Hòa, Đng Nai);
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái