cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 388/TB-TCHQ ngày 14/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là que thép không hợp kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 388/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 14-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 424/TB1-CNHP ngày 22 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Que thép không hợp kim, cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, trơn, đường kính 5,5mm, mác thép SWRY11, dùng để sản xuất que hàn, tiêu chuẩn JIS G3503. Mới 100% (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần QH Plus.

Địa chỉ: R1-34 Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

MST: 0304300326

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10062294853/A11 ngày 09/11/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim, dạng cuộn, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 5,5mm; thành phần hóa học phù hợp với thành phần của mác thép SWRY11 tiêu chuẩn JIS G3503 (loại dùng để làm lõi que hàn).

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, dạng cuộn, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 5,5mm; thành phần hóa học phù hợp với thành phần của mác thép SWRY11 tiêu chuẩn JIS G3503 (loại dùng để làm lõi que hàn).

Thuộc Nhóm 72.13 “Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 7213.91 “-- Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:”, mã số 7213.91.10 “--- Loại dùng để sản xuất que hàn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần QH Plus; (Đ/c: R1-34 Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái