cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) về hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu (năm 2008) (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: ***
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1970
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: