cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 310/TB-TCHQ ngày 12/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải các loại (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 310/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2686/TB-PTPL ngày 04/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải các loại (theo kết quả chứng thư giám định tình trạng số 15G10ND00496-26 & 15G10ND00496-28 ngày 18/09/2015) Hàng chưa qua sử dụng. (Mục 1 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền Nam - Địa chỉ: 259 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. MST: 0312057516.

3. Tờ khai số: 10059047682/A11 ngày 14/10/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Cái Mép - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phớt xuyên kim; chưa được ngâm tm, tráng, phủ hoặc ép lớp; trọng lượng 183 g/m2. (niêm phong AA/13-646174)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phớt xuyên kim; chưa được ngâm tm, tráng, phủ hoặc ép lớp; trọng lượng 183 g/m2.

thuộc nhóm 56.02 Phớt, n đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.; mã s5602.10.00 “- Phớt, nỉ xuyên kim và vải khâu đính tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t
hực hiện);
- Ch
i cục HQ CK Cảng Cái Mép (Cục HQ tnh Bà Rịa -Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền Nam (Đ/c: 259 L
ê Văn Lương, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái