cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 286/TB-TCHQ ngày 12/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa Polyester (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 286/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2220/TB-PTPL ngày 01/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa Polyester Polyol nguyên sinh, dạng lỏng (Dow Hyperlast FJ543E Polyol) 200 Kg/thùng (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ Phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam; địa chỉ: Số 68, đường Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; mã số thuế: 0600393680.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10053112194/H11 ngày 27/08/2015 tại Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyete glycol trong môi trường nước, butanediol, hàm lượng rắn 82,6%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyete glycol trong môi trường nước, butanediol, hàm lượng rắn 82,6%.

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa alkyd, este polyallyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh” phân nhóm 3907.20 “- Polyete khác”, mã số 3907.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ
(Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ Phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam
(Số 68, đường Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái