cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 283/TB-TCHQ ngày 12/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất tăng bóng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 283/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1086/TB-PTPL ngày 09/09/2015, Công văn số 1215/PTPL-NV ngày 15/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất tăng bóng (Gloss enhancer) dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn bột tĩnh điện, tên khoa học Octadecanamide đóng gói bao 25kg/gói. Hàng mới 100% (Mục 6).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Vật Liệu Mi Thời Đại; địa chỉ: Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; mã số thuế: 0900888772.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10045137120/A12 ngày 01/07/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan TP. Hà Nội).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hợp chất có thành phần là polyme acrylic, chất độn vô cơ, phụ gia dạng rắn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất có thành phần là polyme acrylic, chất, độn vô cơ, phụ gia dạng rn.

thuộc nhóm 39.06 “Polyme acrylic dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3906.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- -  Loại khác”, mã s3906.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan TP
. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Vật Liệu Mới Thời Đại (Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng
Yên)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái