cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 299/TB-TCHQ ngày 12/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là cáp xoắn cách điện bằng plastic LFQ 1430 135 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 299/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 249/TB1-CNHP ngày 18/09/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cáp xoắn cách điện bằng plastic LFQ 1430 135 (Mục 3).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Quang Thông; địa chỉ: Số 75, Đường số 6, KDC Bình Đăng, P. 6, Q.8, TP. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0306054186.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050755655/A41 ngày 08/08/2015 tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III (Cục Hải quan TP. Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm được làm bằng plastic, thường được sử dụng lắp với cáp quang treo phi kim loại, để làm giảm rung chấn tác động lên cáp quang treo.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm được làm bằng plastic, thường được sử dụng lắp với cáp quang treo phi kim loại, để làm giảm rung chấn tác động lên cáp quang treo.

thuộc nhóm 39.26 “Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3926.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ t
nh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK c
ng Hi Phòng KV III
(Cục Hi quan TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ Phần Thi
ết Bị Viễn Thông Quang Thông
(Số 75, Đường số 6, KDC Bình Đăng, P.6, Q.8, TP. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái