cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 289/TB-TCHQ ngày 12/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là màng plastic 2 lớp chưa in hình, đã in chữ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 289/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1236/TB-PTPL ngày 19/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Màng plastic 2 lớp chưa in hình, đã in chữ: Unicite, được gia cố kết hợp với màng xốp dùng để gói hoa, hàng mi 100% (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Đức Mạnh LS; địa chỉ: Số 111, khu Cốc Nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn; mã số thuế: 4900772694.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10053122510/A41 ngày 27/08/2015 tại Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Màng polyme 3 lớp gồm: 2 lớp bề mặt đi từ polypropylen, không xốp, đã in chữ, chiếm 56% khối lượng, ở giữa là lớp vải không dệt đi từ polyeste chiếm 44% khối lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng polyme 3 lớp gồm: 2 lớp bề mặt đi từ polypropylen, không xốp, đã in chữ, chiếm 56% khối lượng, ở giữa là lớp vải không dệt đi từ polyeste chiếm 44% khi lượng.

thuộc nhóm 39.21 “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic”, phân nhóm 3921.90 “- Loại khác”, mã số 3921.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục H
i quan Cốc Nam
(Cục Hải quan tnh Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (đ
t/hiện);
- Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Đức Mạnh LS (Số 111, khu Cốc Nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn);

- Website Hi quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái