cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

 • Số hiệu văn bản: 92/2015/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 15-06-2015
 • Ngày có hiệu lực: 30-07-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 12-08-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-08-2021
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3222 ngày (8 năm 10 tháng 2 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: