cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 27/2015/TT-BTNMT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 29-05-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-07-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 10-10-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-12-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1676 ngày (4 năm 7 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: