cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

 • Số hiệu văn bản: 55/2014/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 19-12-2014
 • Ngày có hiệu lực: 15-02-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-01-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 03-08-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3380 ngày (9 năm 3 tháng 5 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2014/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT THUỘC DIỆN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VÀ PHÁ HỦY VŨ KHÍ HÓA HỌC

Căn cứ Quyết định số 167 HĐ/CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;

Căn cứ Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể:

a) Hướng dẫn thực hiện điều kiện sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 (sau đây gọi tắt là hóa chất Bảng) và hóa chất DOC, DOC-PSF;

b) Quy định cụ thể mẫu đơn, mẫu Giấy phép sản xuất, mẫu Giấy phép cấp lại hoặc điều chỉnh; mẫu khai báo sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ; mẫu công văn đề nghị, mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; mẫu thông báo, khai báo hóa chất Bảng; mẫu khai báo hóa chất DOC, DOC-PSF; mẫu giấy tờ, tài liệu đáp ứng các điều kiện sản xuất hóa chất Bảng.

2. Các hoạt động quá cảnh, kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hóa chất Bảng thực hiện theo quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, cất giữ, xuất khẩu và nhập khẩu hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học tại Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, cất giữ, xuất khẩu và nhập khẩu hóa chất không vi phạm các quy định tại Điều 8 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, sử dụng, tàng trữ và phá hủy vũ khí hóa học (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2014/NĐ-CP).

2. Tuân thủ và đáp ứng các điều kiện về sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu quy định tại Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và chỉ được sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

3. Chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2 với các quốc gia thành viên của Công ước Cấm vũ khí hóa học. Danh sách các quốc gia là thành viên của Công ước Cấm vũ khí hóa học được cập nhật tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khai báo xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý và sử dụng hóa chất nhập khẩu theo đúng mục đích và theo các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định tại Thông tư này; chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

6. Lưu giữ các thông tin, danh sách khách hàng trong thời hạn ít nhất 5 (năm) năm đối với hóa chất Bảng 1 và ít nhất 2 (hai) năm đối với hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF kể cả khi tổ chức, cá nhân không tiếp tục hoạt động liên quan đến hóa chất. Trường hợp cơ sở hoạt động hóa chất có nhiều chi nhánh thì dữ liệu thông tin hóa chất phải bao gồm tất cả các thông tin có liên quan của các chi nhánh đó.

Chương II

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG VÀ HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF. GIẤY TỜ, TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VÀ CÁC BIỂU MẪU

Mục 1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG VÀ HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF. GIẤY TỜ, TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Điều 4. Hướng dẫn thực hiện điều kiện sản xuất hóa chất Bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF

Các điều kiện sản xuất hóa chất Bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 15; Điểm c, d Khoản 1 Điều 16 và Điểm c, d Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Yêu cầu cơ sở vật chất kỹ thuật

a) Dây chuyền sản xuất hóa chất phải bảo đảm được chất lượng của hóa chất. Máy móc, thiết bị để sản xuất hóa chất Bảng phải có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp. Máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị, đáp ứng được công suất sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất;

b) Kho chứa hoặc kho chứa theo hợp đồng thuê kho phải phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu công nghệ bảo quản hóa chất, đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ. Kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm treo ở nơi dễ nhận thấy, có hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm và thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của hóa chất.

Các hóa chất Bảng, hóa chất DOC tồn trữ phải có nhãn theo quy định của pháp luật hiện hành về ghi nhãn. Nhãn hóa chất Bảng phải đảm bảo độ bền cơ học, hóa học trong suốt quá trình tồn tại của hóa chất;

c) Hệ thống xử lý khí thải và chất thải hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF phải tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về khí thải công nghiệp, về ngưỡng chất thải nguy hại, về chất thải rắn;

d) Phòng thử nghiệm của cơ sở sản xuất hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF phải có khả năng phân tích được các chỉ tiêu chất lượng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm đầu ra và các chỉ tiêu chất lượng quy định tại tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu đầu vào để kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Trường hợp không có phòng thử nghiệm hoặc không có đủ năng lực thử nghiệm chỉ tiêu theo quy định thì phải có hợp đồng với phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận để kiểm soát chất lượng hóa chất Bảng.

2. Yêu cầu về nhân lực

a) Cán bộ quản lý, kỹ thuật, điều hành hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất hóa chất Bảng phải có bằng đại học về chuyên ngành hóa chất hoặc có chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn về hóa chất;

b) Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất Bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Điều 5. Thẩm quyền cấp Giấy phép

1. Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF

a) Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sản xuất hóa chất Bảng 1 theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP;

b) Cục Hóa chất là cơ quan thực hiện việc cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF.

2. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng

a) Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP;

b) Cục Hóa chất là cơ quan thực hiện việc cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3.

Điều 6. Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF.

3. Bản cam kết sản xuất hóa chất Bảng hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF.

4. Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật (nhà xưởng, kho), máy móc thiết bị (bản kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng hóa chất Bảng). Bản kê diện tích, mặt bằng nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

5. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

6. Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy hoặc Bản sao quyết định phê duyệt phương án chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

7. Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất.

8. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật.

9. Bản sao hợp đồng thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định (nếu có).

Điều 7. Giấy tờ, tài liệu đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF

1. Giấy tờ, tài liệu đề nghị cấp lại Giấy phép

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép;

b) Bản chính Giấy phép đã được cấp bị sai sót hoặc phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép bị hư hỏng;

c) Trường hợp Giấy phép bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị theo quy định tại Điểm a Khoản này gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

2. Giấy tờ, tài liệu đề nghị điều chỉnh Giấy phép

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép;

b) Bản chính Giấy phép đã được cấp;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung điều chỉnh theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP.

Mục 2. BIỂU MẪU XUẤT NHẬP KHẨU, KHAI BÁO HÓA CHẤT BẢNG VÀ KHAI BÁO CƠ SỞ HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF

Điều 8. Biểu mẫu xuất nhập khẩu hóa chất Bảng

Biểu mẫu xuất nhập khẩu hóa chất Bảng gồm: Mẫu đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng; mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng; mẫu Chứng nhận người sử dụng cuối cùng; mẫu Thông báo xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1.

Điều 9. Biểu mẫu khai báo sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, cất giữ

1. Biểu mẫu khai báo sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng hóa chất Bảng gồm: Mẫu Khai báo hàng năm sản xuất, tiêu dùng, chế biến hóa chất Bảng; mẫu Khai báo bổ sung, điều chỉnh sản xuất, chế biến, tiêu dùng hóa chất Bảng trong năm tiếp theo; mẫu Khai báo ban đầu sản xuất, tiêu dùng, chế biến hóa chất Bảng; mẫu Khai báo kinh doanh, cất giữ, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng.

2. Biểu mẫu khai báo sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF gồm: Mẫu Khai báo hàng năm sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF; mẫu Khai báo ban đầu sản xuất hóa chất DOC; mẫu Khai báo bổ sung, điều chỉnh sản xuất DOC.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Hóa chất có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này. Định kỳ đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, chế biến, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học trên địa bàn cả nước.

2. Lực lượng Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quy định chuyển tiếp

1. Các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu các hóa chất Bảng và sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF phải đáp ứng và bổ sung đủ điều kiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Các tổ chức, cá nhân bắt đầu đi vào hoạt động phải thực hiện các quy định về sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng và sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế Chương IV. Lập, thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, sử dụng hóa chất cấm trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website BCT;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH VÀ CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1

Danh sách

Các quốc gia thành viên của Công ước cấm vũ khí hóa học

2

Mẫu 1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF

3

Mẫu 2

Bản cam kết sản xuất hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF

4

Mẫu 3

Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất

5

Mẫu 4

Bản kê khai thiết bị kỹ thuật

6

Mẫu 5

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF

7

Mẫu 6

Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng

8

Mẫu 7

Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng

9

Mẫu 8

Chứng nhận người sử dụng cuối cùng

10

Mẫu 9

Thông báo xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng 1

11

Mẫu 10

Khai báo hóa chất Bảng

12

Mẫu 11

Khai báo kinh doanh, cất giữ, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng

13

Mẫu 12

Khai báo sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF hàng năm (ban đầu, bổ sung, điều chỉnh)

 

DANH SÁCH

CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN TỔ CHỨC CẤM VŨ KHÍ HÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Quốc gia

Ngày ký Công ước

Ngày phê chuẩn Công ước

Ngày Công ước có hiệu lực

1.

Afghanistan

14-01-93

24-09-03

24-10-03

2.

Albania

14-01-93

11-05-94

29-04-97

3.

Algeria

13-01-93

14-08-95

29-04-97

4.

Andorra

 

27-02-03 a

29-03-03

5.

Antigua and Barbuda

 

29-08-05 a

28-09-05

6.

Argentina

13-01-93

02-10-95

29-04-97

7.

Armenia

19-03-93

27-01-95

29-04-97

8.

Australia

13-01-93

06-05-94

29-04-97

9.

Austria

13-01-93

17-08-95

29-04-97

10.

Azerbaijan

13-01-93

29-02-00

30-03-00

11.

Bahamas

02-03-94

21-04-09

21-05-09

12.

Bahrain

24-02-93

28-04-97

29-04-97

13.

Bangladesh

14-01-93

25-04-97

29-04-97

14.

Barbados

 

07-03-07 a

06-04-07

15.

Belarus

14-01-93

11-07-96

29-04-97

16.

Belgium

13-01-93

27-01-97

29-04-97

17.

Belize

 

01-12-03 a

31-12-03

18.

Benin

14-01-93

14-05-98

13-06-98

19.

Bhutan

24-04-97

18-08-05

17-09-05

20.

Bolivia (Plurinational State of)

14-01-93

14-08-98

13-09-98

21.

Bosnia and Herzegovina

16-01-97

25-02-97

29-04-97

22.

Botswana

 

31-08-98 a

30-09-98

23.

Brazil

13-01-93

13-03-96

29-04-97

24.

Brunei Darussalam

13-01-93

28-07-97

27-08-97

25.

Bulgaria

13-01-93

10-08-94

29-04-97

26.

Burkina Faso

14-01-93

08-07-97

07-08-97

27.

Burundi

15-01-93

04-09-98

04-10-98

28.

Cambodia

15-01-93

19-07-05

18-08-05

29.

Cameroon

14-01-93

16-09-96

29-04-97

30.

Canada

13-01-93

26-09-95

29-04-97

31.

Cape Verde

15-01-93

10-10-03

09-11-03

32.

Central African Republic

14-01-93

20-09-06

20-10-06

33.

Chad

11-10-94

13-02-04

14-03-04

34.

Chile

14-01-93

12-07-96

29-04-97

35.

China

13-01-93

25-04-97

29-04-97

36.

Colombia

13-01-93

05-04-00

05-05-00

37.

Comoros

13-01-93

18-08-06

17-09-06

38.

Congo

15-01-93

04-12-07

03-01-08

39.

Cook Islands

14-01-93

15-07-94

29-04-97

40.

Costa Rica

14-01-93

31-05-96

29-04-97

41.

Côte d’Ivoire

13-01-93

18-12-95

29-04-97

42.

Croatia

13-01-93

23-05-95

29-04-97

43.

Cuba

13-01-93

29-04-97

29-05-97

44.

Cyprus

13-01-93

28-08-98

27-09-98

45.

Czech Republic

14-01-93

06-03-96

29-04-97

46.

Democratic Republic of the Congo

14-01-93

12-10-05

11-11-05

47.

Denmark

14-01-93

13-07-95

29-04-97

48.

Djibouti

28-09-93

25-01-06

24-02-06

49.

Dominica

02-08-93

12-02-01

14-03-01

50.

Dominican Republic

13-01-93

27-03-09

26-04-09

51.

Ecuador

14-01-93

06-09-95

29-04-97

52.

El Salvador

14-01-93

30-10-95

29-04-97

53.

Equatorial Guinea

14-01-93

25-04-97

29-04-97

54.

Eritrea

 

14-02-00 a

15-03-00

55.

Estonia

14-01-93

26-05-99

25-06-99

56.

Ethiopia

14-01-93

13-05-96

29-04-97

57.

Fiji

14-01-93

20-01-93

29-04-97

58.

Finland

14-01-93

07-02-95

29-04-97

59.

France

13-01-93

02-03-95

29-04-97

60.

Gabon

13-01-93

08-09-00

08-10-00

61.

Gambia

13-01-93

19-05-98

18-06-98

62.

Georgia

14-01-93

27-11-95

29-04-97

63.

Germany

13-01-93

12-08-94

29-04-97

64.

Ghana

14-01-93

09-07-97

08-08-97

65.

Greece

13-01-93

22-12-94

29-04-97

66.

Grenada

09-04-97

03-06-05

03-07-05

67.

Guatemala

14-01-93

12-02-03

14-03-03

68.

Guinea

14-01-93

09-06-97

09-07-97

69.

Guinea- Bissau

14-01-93

20-05-08

19-06-08

70.

Guyana

06-10-93

12-09-97

12-10-97

71.

Haiti

14-01-93

22-02-06

24-03-06

72.

Holy See

14-01-93

12-05-99

11-06-99

73.

Honduras

13-01-93

29-08-05

28-09-05

74.

Hungary

13-01-93

31-10-96

29-04-97

75.

Iceland

13-01-93

28-04-97

29-04-97

76.

India

14-01-93

03-09-96

29-04-97

77.

Indonesia

13-01-93

12-11-98

12-12-98

78.

Iran (Islamic Republic of)

13-01-93

03-11-97

03-12-97

79.

Iraq

 

13-01-09 a

12-02-09

80.

Ireland

14-01-93

24-06-96

29-04-97

81.

Italy

13-01-93

08-12-95

29-04-97

82.

Jamaica

18-04-97

08-09-00

08-10-00

83.

Japan

13-01-93

15-09-95

29-04-97

84.

Jordan

 

29-10-97 a

28-11-97

85.

Kazakhstan

14-01-93

23-03-00

22-04-00

86.

Kenya

15-01-93

25-04-97

29-04-97

87.

Kiribati

 

07-09-00 a

07-10-00

88.

Kuwait

27-01-93

29-05-97

28-06-97

89.

Kyrgyzstan

22-02-93

29-09-03

29-10-03

90.

Lao People’s Democratic Republic

13-05-93

25-02-97

29-04-97

91.

Latvia

06-05-93

23-07-96

29-04-97

92.

Lebanon

 

20-11-08 a

20-12-08

93.

Lesotho

07-12-94

07-12-94

29-04-97

94.

Liberia

15-01-93

23-02-06

25-03-06

95.

Libya

 

06-01-04 a

05-02-04

96.

Liechtenstein

21-07-93

24-11-99

24-12-99

97.

Lithuania

13-01-93

15-04-98

15-05-98

98.

Luxembourg

13-01-93

15-04-97

29-04-97

99.

Madagascar

15-01-93

20-10-04

19-11-04

100.

Malawi

14-01-93

11-06-98

11-07-98

101.

Malaysia

13-01-93

20-04-00

20-05-00

102.

Maldives

04-10-93

31-05-94

29-04-97

103.

Mali

13-01-93

28-04-97

29-04-97

104.

Malta

13-01-93

28-04-97

29-04-97

105.

Marshall Islands

13-01-93

19-05-04

18-06-04

106.

Mauritania

13-01-93

09-02-98

11-03-98

107.

Mauritius

14-01-93

09-02-93

29-04-97

108.

Mexico

13-01-93

29-08-94

29-04-97

109.

Micronesia (Federated States of)

13-01-93

21-06-99

21-07-99

110.

Monaco

13-01-93

01-06-95

29-04-97

111.

Mongolia

14-01-93

17-01-95

29-04-97

112.

Montenegro

 

23-10-06 d

03-06-06

113.

Morocco

13-01-93

28-12-95

29-04-97

114.

Mozambique

 

15-08-00 a

14-09-00

115.

Namibia

13-01-93

24-11-95

29-04-97

116.

Nauru

13-01-93

12-11-01

12-12-01

117.

Nepal

19-01-93

18-11-97

18-12-97

118.

Netherlands

14-01-93

30-06-95

29-04-97

119.

New Zealand

14-01-93

15-07-96

29-04-97

120.

Nicaragua

09-03-93

05-11-99

05-12-99

121.

Niger

14-01-93

09-04-97

29-04-97

122.

Nigeria

13-01-93

20-05-99

19-06-99

123.

Niue

 

21-04-05 a

21-05-05

124.

Norway

13-01-93

07-04-94

29-04-97

125.

Oman

02-02-93

08-02-95

29-04-97

126.

Pakistan

13-01-93

28-10-97

27-11-97

127.

Palau

 

03-02-03 a

05-03-03

128.

Panama

16-06-93

07-10-98

06-11-98

129.

Papua New Guinea

14-01-93

17-04-96

29-04-97

130.

Paraguay

14-01-93

01-12-94

29-04-97

131.

Peru

14-01-93

20-07-95

29-04-97

132.

Philippines

13-01-93

11-12-96

29-04-97

133.

Poland

13-01-93

23-08-95

29-04-97

134.

Portugal

13-01-93

10-09-96

29-04-97

135.

Qatar

01-02-93

03-09-97

03-10-97

136.

Republic of Korea

14-01-93

28-04-97

29-04-97

137.

Republic of Moldova

13-01-93

08-07-96

29-04-97

138.

Romania

13-01-93

15-02-95

29-04-97

139.

Russian Federation

13-01-93

05-11-97

05-12-97

140.

Rwanda

17-05-93

31-03-04

30-04-04

141.

Saint Kitts and Nevis

16-03-94

21-05-04

20-06-04

142.

Saint Lucia

29-03-93

09-04-97

29-04-97

143.

Saint Vincent and the Grenadines

20-09-93

18-09-02

18-10-02

144.

Samoa

14-01-93

27-09-02

27-10-02

145.

San Marino

13-01-93

10-12-99

09-01-00

146.

Sao Tome and Principe

 

09-09-03 A

09-10-03

147.

Saudi Arabia

20-01-93

09-08-96

29-04-97

148.

Senegal

13-01-93

20-07-98

19-08-98

149.

Serbia

 

20-04-00 a

20-05-00

150.

Seychelles

15-01-93

07-04-93

29-04-97

151.

Sierra Leone

15-01-93

30-09-04

30-10-04

152.

Singapore

14-01-93

21-05-97

20-06-97

153.

Slovakia

14-01-93

27-10-95

29-04-97

154.

Slovenia

14-01-93

11-06-97

11-07-97

155.

Solomon Islands

 

23-09-04 a

23-10-04

156.

Somalia

 

29-05-13 a

28-06-13

157.

South Africa

14-01-93

13-09-95

29-04-97

158.

Spain

13-01-93

03-08-94

29-04-97

159.

Sri Lanka

14-01-93

19-08-94

29-04-97

160.

Sudan

 

24-05-99 a

23-06-99

161.

Suriname

28-04-97

28-04-97

29-04-97

162.

Swaziland

23-09-93

20-11-96

29-04-97

163.

Sweden

13-01-93

17-06-93

29-04-97

164.

Switzerland

14-01-93

10-03-95

29-04-97

165.

Syrian Arab Republic

 

14-09-13 a

14-10-13

166.

Tajikistan

14-01-93

11-01-95

29-04-97

167.

Thailand

14-01-93

10-12-02

09-01-03

168.

The former Yugoslav Republic of Macedonia

 

20-06-97 a

20-07-97

169.

Timor-Leste

 

07-05-03 a

06-06-03

170.

Togo

13-01-93

23-04-97

29-04-97

171.

Tonga

 

29-05-03 a

28-06-03

172.

Trinidad and Tobago

 

24-06-97 a

24-07-97

173.

Tunisia

13-01-93

15-04-97

29-04-97

174.

Turkey

14-01-93

12-05-97

11-06-97

175.

Turkmenistan

12-10-93

29-09-94

29-04-97

176.

Tuvalu

 

19-01-04 a

18-02-04

177.

Uganda

14-01-93

30-11-01

30-12-01

178.

Ukraine

13-01-93

16-10-98

15-11-98

179.

United Arab Emirates

02-02-93

28-11-00

28-12-00

180.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

13-01-93

13-05-96

29-04-97

181.

United Republic of Tanzania

25-02-94

25-06-98

25-07-98

182.

United States of America

13-01-93

25-04-97

29-04-97

183.

Uruguay

15-01-93

06-10-94

29-04-97

184.

Uzbekistan

24-11-95

23-07-96

29-04-97

185.

Vanuatu

 

16-09-05 a

16-10-05

186.

Venezuela (Bolivarian Republic of)

14-01-93

03-12-97

02-01-98

187.

Viet Nam

13-01-93

30-09-98

30-10-98

188.

Yemen

08-02-93

02-10-00

01-11-00

189.

Zambia

13-01-93

09-02-01

11-03-01

190.

Zimbabwe

13-01-93

25-04-97

29-04-97

 

Mẫu 1

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG1, HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

Tên doanh nghiệp:........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

Nơi đặt trụ sở chính:........

Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép, (Điều chỉnh Giấy phép, cấp lại Giấy phép) sản xuất hóa chất Bảng 1, 2, 31 hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF theo các nội dung sau:

1. Mục đích sản xuất:........

2. Địa điểm đặt Cơ sở sản xuất:........Điện thoại:..........Fax:...........

3. Sản phẩm chính. Yêu cầu liệt kê từng sản phẩm theo các nội dung dưới đây:

- Tên gọi theo IUPAC:........

- Tên thương mại hay tên gọi thông thường:........

- Số CAS:........

- Công thức hóa học:........

- Hàm lượng hoặc nồng độ:........

- Công suất:........

4. Sản phẩm phụ (nếu có). Yêu cầu liệt kê từng sản phẩm phụ theo các nội dung dưới đây:

- Tên gọi theo IUPAC:........

- Tên thương mại hay tên gọi thông thường:........

- Số CAS:........

- Công thức hóa học:........

- Hàm lượng hoặc nồng độ:........

- Công suất:........

5. Loại cơ sở:........

6. Phương thức sản xuất (liên tục, gián đoạn):........

7. Mô tả thiết bị sản xuất:........

8. Mô tả công nghệ áp dụng:........

9. Các giải pháp xử lý bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động và an toàn hóa chất:........

Lý do đề nghị cấp phép:........2

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện sản xuất hóa chất Bảng 1, 2, 31 hoặc hóa chất DOC, DOC- PSF: theo đúng mục đích và nội dung nêu trong văn bản đề nghị này;

- Tuân thủ các quy định về sản xuất hóa chất Bảng 1, 2, 31 hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF theo quy định tại Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Liệt kê hồ sơ gửi kèm:........

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1 Ghi rõ loại hóa chất đề nghị cấp phép, cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép.

2 Chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép. Trường hợp cấp lại không phải điền các nội dung từ điểm 1 đến điểm 9 của Phụ lục này. Trường hợp điều chỉnh Giấy phép phải điền đủ nội dung điều chỉnh từ điểm 1 đến điểm 9 của Phụ lục này.

 

Mẫu 2

BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG2, HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG2,
HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF

Tên doanh nghiệp:........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

Nơi đặt trụ sở chính:........

Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

Doanh nghiệp1... sản xuất hóa chất Bảng 1, 2, 32 hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF:........

Cam kết sản xuất đúng mục đích, không vi phạm các quy định tại Điều 8

Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, sử dụng, tàng trữ và phá hủy vũ khí hóa học; Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình./.

 

 

……, ngày … tháng … năm 20 …
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

1 Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp

2 Ghi đầy đủ tên, công thức hóa học, hàm lượng, nồng độ của hóa chất

 

Mẫu 3

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT, ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG, HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT, ĐIỀU HÀNH CỦA
CƠ SỞ SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG, HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF1

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nam/ Nữ

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chức vụ, chức danh

Những khóa đào tạo đã tham gia

Sức khỏe

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày … tháng … năm 20 …
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

1 Ghi cụ thể tên hóa chất sản xuất

 

Mẫu 4

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ, KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ, KỸ THUẬT CỦA
CƠ SỞ SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG

TT

Tên các thiết bị, kỹ thuật

Đặc trưng kỹ thuật

Tên nước và năm sản xuất

Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày … tháng … năm 20 …
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu 5

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢNG, HÓA CHẤT DOC, DOC-PSF
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../GP-BCT

Hà Nội, ngày... tháng... năm ……

 

GIẤY PHÉP

Sản xuất hóa chất Bảng1, hóa chất DOC, DOC-PSF

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG2

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 167 HĐ/CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;

Căn cứ Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, sử dụng, tàng trữ và phá hủy vũ khí hóa học; Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF tại văn bản số:... ngày... tháng... năm của...3;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép........3

1. Địa chỉ trụ sở chính:........Số điện thoại:........ Fax:........ Email:........

2. Địa chỉ đặt cơ sở sản xuất:........ Số điện thoại:........ Fax:....

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

Được sản xuất hóa chất Bảng hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF với các nội dung sau:

Thông tin sản phẩm

Công suất

Tên gọi

Mã số CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng/ nồng độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích sản xuất:........

Điều 2. ....3 phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, sử dụng, tàng trữ và phá hủy vũ khí hóa học; Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giấy phép này thay thế Giấy phép số:... ngày... tháng... năm…...4

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 15;
- Lưu: VT, HC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG6
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

1 Áp dụng đối với cả trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh (ghi rõ điều chỉnh lần…) Giấy phép.

2 Áp dụng đối với việc cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1. Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, 3 và hóa chất DOC, DOC-PSF do Cục Hóa chất cấp sẽ ghi (CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT).

3 Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp.

4 Áp dụng đối với trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép.

5 Chỉ gửi 01 bản cho DN được cấp phép.

6 Trường hợp Cục Hóa chất ký Giấy phép thì ghi: CỤC HÓA CHẤT (ở phần tiêu đề) và CỤC TRƯỞNG (phần ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu 6

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU HÓA CHẤT BẢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

Tên doanh nghiệp:........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

Nơi đặt trụ sở chính:........

Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng1 theo các nội dung sau:

1. Tên hóa chất theo IUPAC:........

2. Tên thương mại hay tên gọi thông thường:........

3. Số CAS:........

4. Mã số HS:........

5. Công thức hóa học:........

6. Hàm lượng hoặc nồng độ:........

7. Đơn vị tính: Kg Tấn

8. Số lượng nhập khẩu (xuất khẩu):........

9. Mục đích nhập khẩu (nếu có kinh doanh phân phối ghi rõ tên, địa chỉ và mục đích sử dụng của đơn vị nhận sản phẩm) hoặc xuất khẩu:........

10. Tên và địa chỉ nhà xuất khẩu (nhập khẩu):........

11. Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu (xuất khẩu) sẽ đi qua:........

12. Thời gian thực hiện nhập khẩu (xuất khẩu):........

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm quản lý sử dụng hóa chất theo đúng mục đích nhập khẩu (xuất khẩu), thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng tại Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với lần cấp phép đầu tiên và sau mỗi lần điều chỉnh, sửa đổi các Giấy chứng nhận này;

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận mua bán hóa chất Bảng.

- Giấy chứng nhận người sử dụng cuối cùng2

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1 Ghi cụ thể tên hóa chất Bảng nhập khẩu hoặc xuất khẩu (hóa chất Bảng 1 hoặc hóa chất Bảng 2 hoặc hóa chất Bảng 3).

2 Trường hợp xuất khẩu hóa chất Bảng 3 cho quốc gia không là thành viên Công ước

 

Mẫu 7

GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU HÓA CHẤT BẢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../GP-BCT

Hà Nội, ngày... tháng... năm

 

GIẤY PHÉP

Xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng1

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG2

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 167 HĐ/CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;

Căn cứ Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, sử dụng, tàng trữ và phá hủy vũ khí hóa học; Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng1 tại văn bản số:... ngày... tháng... năm của...3;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép........3

1. Địa chỉ trụ sở chính:........

2. Số điện thoại:........ Fax:........ Email:........

3. Địa chỉ đặt cơ sở sản xuất:........

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

Được xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng1 với các nội dung sau:

- Tên hóa chất theo IUPAC:........

- Tên thương mại hay tên gọi thông thường:........

- Số CAS:........

- Mã số HS:........

- Công thức hóa học:........

- Hàm lượng hoặc nồng độ:........

- Đơn vị tính:........ Kg Tấn

- Số lượng nhập khẩu (xuất khẩu):........

- Nước nhập khẩu (xuất khẩu):........

- Cửa khẩu xuất/cửa khẩu nhập:........

- Thời gian thực hiện nhập khẩu (xuất khẩu):........

Điều 2. Công ty...3 phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, sử dụng, tàng trữ và phá hủy vũ khí hóa học; Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày... tháng... năm…...4

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 15;
- Lưu: VT, HC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG6
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 Ghi cụ thể tên hóa chất xuất khẩu/nhập khẩu (hóa chất Bảng 1 hoặc hóa chất Bảng 2 hoặc hóa chất Bảng 3)

2 Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hóa chất Bảng 2, 3 do Cục Hóa chất cấp sẽ ghi (CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT).

3 Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp.

4 Ghi thời gian cấp tối đa 12 tháng (theo Khoản 6 Điều 19 Nghị định 38/2014/NĐ-CP)

5 Chỉ gửi 01 bản cho DN được cấp phép.

6 Trường hợp Cục Hóa chất ký Giấy phép thì ghi: CỤC HÓA CHẤT (ở phần tiêu đề) và CỤC TRƯỞNG (phần ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu 8

CHỨNG NHẬN NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI CÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CHỨNG NHẬN NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI CÙNG

Nước xuất khẩu:........

Người xuất khẩu:........

A. HÓA CHẤT CHUYỂN GIAO

Loại:

Tên IUPAC

 

Số CAS

 

Tổng khối lượng:

 

B. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CUỐI CÙNG

1.

 

2.

 

3.

 

C. NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI CÙNG

Tôi (Chúng tôi) xác nhận là những người sử dụng cuối cùng hóa chất nêu tại phần A. Tôi (chúng tôi) sẽ không xuất khẩu, bán lại hoặc bỏ lại bên ngoài lãnh thổ quốc gia của những người sử dụng nêu dưới đây cho bất kỳ ai, thể nhân hay tự nhiên nhân. Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trong Chứng nhận này là sự thật và không chịu trách nhiệm về những nội dung không có trong Chứng nhận này.

Tên:

Khối lượng (kg):

Chức vụ:

 

Doanh nghiệp:

 

Địa chỉ:

Chữ ký:

Ngày:

Tên:

Khối lượng (kg):

Chức vụ:

 

Doanh nghiệp:

 

Địa chỉ:

Chữ ký:

Ngày:

Tên:

Khối lượng (kg):

Chức vụ:

 

Doanh nghiệp:

 

Địa chỉ:

Chữ ký:

Ngày:

D. CHỨNG NHẬN CỦA QUỐC GIA TIẾP NHẬN

Chứng nhận rằng hóa chất đã tiếp nhận nêu trên sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích không bị cấm theo Công ước Cấm Vũ khí hóa học và sẽ không được tái chuyển giao.

Tên:

Chức vụ:

Cơ quan:

Địa chỉ:

Chữ ký:

Ngày:

 

 

 

 

Lưu ý:

- Áp dụng với quốc gia không là thành viên Công ước

- Chứng nhận này nộp kèm trong hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu

 

Mẫu 9

THÔNG BÁO XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU HÓA CHẤT BẢNG 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

1. Tên doanh nghiệp:........

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

3. Nơi đặt trụ sở chính:........

4. Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

5. Giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) số:... ngày... tháng... năm...

6. Hóa chất:........ Đơn vị:... □ gam □ kg □ tấn

7. Thời gian dự kiến:... ngày... tháng... năm...

Tên IUPAC:

 

Tên thương mại hay tên gọi thông thường khác:

 

 

Số CAS:

 

Công thức hóa học:

 

Mã số HS:

 

A. NHẬP KHẨU

Tên nước:

Tên nhà xuất khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại, Fax, Email:

Ngày nhập khẩu (dự kiến):

 

Số lượng:

 

Nồng độ hoặc hàm lượng:

 

Mục đích nhập khẩu:

 

B. XUẤT KHẨU

Tên nước:

 

Tên người nhận:

Địa chỉ:

Điện thoại, Fax, Email:

Ngày xuất khẩu (dự kiến):

 

Số lượng:

 

Nồng độ hoặc hàm lượng:

 

Mục đích của người nhận:

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Khai báo cho từng hóa chất Bảng

- Thời hạn nộp: 45 ngày trước khi tiến hành xuất khẩu (nhập khẩu).

 

Mẫu 10

KHAI BÁO HÓA CHẤT BẢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mẫu 10.1. Khai báo sản xuất, chế biến, tiêu dùng hóa chất Bảng 1

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

1. Tên doanh nghiệp:........

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

3. Nơi đặt trụ sở chính:........

4. Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

5. Địa điểm nơi đặt cơ sở phải khai báo:

6. Mục đích hoạt động của cơ sở:

7. Loại cơ sở1: Cơ sở quy mô đơn lẻ □ Cơ sở khác □

8. Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng số:... ngày... tháng... năm...

9. Hóa chất:... Đơn vị:... gam □, kg □, tấn □

Tên gọi theo IUPAC:

 

Tên thương mại hay tên gọi thông thường:

 

 

Số CAS:

 

Công thức hóa học:

 

Hàm lượng hoặc nồng độ:

 

Mã số HS:

 

Loại hình hoạt động tại cơ sở:

□ Sản xuất □ Kinh doanh □ Chế biến

□ Tiêu dùng □ Cất giữ

Tổng công suất:

 

Số lượng dây chuyền thiết bị phản ứng:

 

Dung tích của từng thiết bị phản ứng:

Thiết bị phản ứng 1:

Thiết bị phản ứng 2:

Phương pháp sản xuất (liên tục, gián đoạn):

 

Mục đích sản xuất:

 

Các dẫn xuất hóa chất Bảng 1, 2 và 3 được sử dụng để sản xuất các hóa chất Bảng 1 (yêu cầu kê khai từng hóa chất cụ thể)

Tên gọi theo IUPAC:

 

Tên thương mại hay tên gọi thông thường:

 

Số CAS:

 

Công thức hóa học:

 

Hàm lượng hoặc nồng độ:

 

Số lượng sử dụng dự kiến:

 

10. Mô tả về dây chuyền thiết bị và quy trình công nghệ áp dụng:........

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

1 Khái niệm về cơ sở quy mô đơn lẻ và cơ sở khác được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

- Khai báo cho từng hóa chất.

- Thời hạn nộp khai báo ban đầu (bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi): chậm nhất 210 ngày trước khi cơ sở đi vào vận hành (bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi).

- Thời hạn nộp khai báo hoạt động dự kiến của năm tiếp theo: Trước ngày 31 tháng 8 hàng năm.

- Thời hạn nộp khai báo hoạt động có trong năm: Trước ngày 28 tháng 02 của năm tiếp theo.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ các Quyết định, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Giấy giấy phép sản xuất Hóa chất Bảng 1 số…ngày…tháng …năm của Bộ Công Thương.

3. Các phụ lục liên quan đến nội dung (số thứ tự 10)

 

Mẫu 10.2. Khai báo sản xuất, chế biến, tiêu dùng hóa chất Bảng 2(3)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

1. Tên doanh nghiệp:........

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

3. Nơi đặt trụ sở chính:........

4. Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

5. Địa điểm nơi đặt cơ sở phải khai báo:

6. Mục đích hoạt động của cơ sở:

7. Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng số:... ngày... tháng... năm...

8. Hóa, kg , tấn chất:... gam Đơn vị:...  

Tên gọi theo IUPAC:

 

Tên thương mại hay tên gọi thông thường:

 

Số CAS:

 

Công thức hóa học:

 

Nồng độ hoặc hàm lượng:

 

Tổng công suất:

 

Tổng số dây chuyền sản xuất:........

Trong đó:

- Công suất dây chuyền 1:........

- Công suất dây chuyền 2:........

-........

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Khai báo cho từng hóa chất;

- Thời hạn nộp khai báo ban đầu: chậm nhất 60 ngày đối với hóa chất Bảng 2, chậm nhất 30 ngày đối với hóa chất Bảng 3 trước khi cơ sở đi vào vận hành.

- Thời hạn nộp khai báo bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi: chậm nhất 30 ngày đối trước khi cơ sở thực hiện bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi.

- Thời hạn nộp khai báo hoạt động dự kiến của năm tiếp theo: Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Thời hạn nộp khai báo hoạt động có trong năm: Trước ngày 28 tháng 02 của năm tiếp theo.

 

Mẫu 11

KHAI BÁO KINH DOANH, CẤT GIỮ, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÓA CHẤT BẢNG* TRONG NĂM TRƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT Ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

1. Tên doanh nghiệp:........

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

3. Nơi đặt trụ sở chính:........

4. Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

5. Địa điểm nơi đặt cơ sở phải khai báo (nếu có):

6. Mục đích xuất khẩu (nhập khẩu, kinh doanh):........

7. Hóa chất (Lượng tồn năm trước):... Đơn vị:... □ gam, □ kg, □ tấn

Tên IUPAC:

 

Tên thương mại hay tên gọi thông thường khác:

 

Số CAS:

 

Công thức hóa học:

 

Mã số HS:

 

8. Xuất khẩu, nhập khẩu:

Khối lượng

Tên quốc gia xuất khẩu
(Giấy phép số:... )

Tên quốc gia nhập khẩu
(Giấy phép số:... )

 

 

 

 

 

 

9. Kinh doanh trong nước:

Khối lượng

Tên, địa chỉ công ty bán

Tên địa chỉ công ty mua

 

 

 

 

 

 

10. Lượng tồn kho: Tính đến 31 tháng 12 năm khai báo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- *Khai báo cho từng hóa chất Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3.

- Thời hạn nộp: Trước ngày 28 tháng 02 hàng năm

 

PHỤ LỤC 12

KHAI BÁO SẢN XUẤT HÓA HÀNG NĂM CHẤT DOC, DOC PSF (BAN ĐẦU, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH)*
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2014/TT-BCT Ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../...........

......, ngày... tháng.... năm......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

1. Tên doanh nghiệp:........

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........

3. Nơi đặt trụ sở chính:........

4. Điện thoại:........ Fax:........ Email:........

5. Địa điểm nơi đặt cơ sở phải khai báo:

6. Mục đích sản xuất (xuất khẩu (nhập khẩu, kinh doanh):........

7. Hóa chất:... Đơn vị:... gam □, kg □, tấn □

Đối với những địa điểm nhà máy sản xuất
trên 200 tấn hóa chất hữu cơ riêng biệt (DOC)

Số lượng dây chuyền sản xuất hóa chất DOC:

 

 

Tên gọi theo IUPAC:........

Tên thương mại hay tên gọi thông thường:........

Số CAS:........

Công thức hóa học:........ Công suất sản xuất:........

Nồng độ hoặc hàm lượng:........

Thời gian dự kiến bắt đầu sản xuất:........

Đối với những địa điểm nhà máy sản xuất trên 30 tấn
hóa chất hữu cơ riêng biệt chứa phốt pho, lưu huỳnh và flo (DOC-PSF)

Số lượng dây chuyền sản xuất hóa chất DOC-PSF:

 

Tên gọi theo IUPAC:........

Tên thương mại hay tên gọi thông thường:........

Số CAS:........

Công thức hóa học:........

Công suất sản xuất:........

Nồng độ hoặc hàm lượng:........

Thời gian dự kiến bắt đầu sản xuất:........

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Khai báo cho từng hóa chất;

- Thời hạn nộp khai báo hàng năm: Trước ngày 28 tháng 01.

- Thời hạn nộp khai báo ban đầu: Chậm nhất là 30 ngày trước khi cơ sở đi vào hoạt động.

- Thời hạn nộp khai báo bổ sung, điều chỉnh, thay đổi: Chậm nhất là 30 ngày trước khi thực hiện bổ sung, điều chỉnh, thay đổi sản xuất