cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 55/2012/TT-BGTVT ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động và cố định trên biển

  • Số hiệu văn bản: 55/2012/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 26-12-2012
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3898 ngày (10 năm 8 tháng 8 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: