cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 119/TB-TCHQ ngày 06/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất xử lý cuối Urea 90% (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 119/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 06-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 06-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 119/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 1159/TB-PTPL ngày 30/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất xử lý cuối: Urea 90%. Công thức hóa học: (NH2)2CO (Mục 21)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH một thành viên Pang Rim Neotex; Địa chỉ: Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ; MST: 2600109588.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10048039832/E31 ngày 17/07/2015 tại Chi cục Hải quan Phú Thọ (Cục Hải quan TP. Hà Nội)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ure dạng hạt nhỏ hình cầu không đều, đường kính khoảng 2mm, đóng gói 25kg.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ure dạng hạt nhỏ hình cầu không đều, đường kính khoảng 2mm, đóng gói 25kg.

thuộc nhóm 31.02 “Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ”, mã số 3102.10.00 “- Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ
tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Ph
ú Thọ (Cục Hải quan TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH một thành viên Pang Rim Neotex; Địa chỉ: Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ.
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái