cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 10/2012/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 12-04-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-06-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2770 ngày (7 năm 7 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: