cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 102/TB-TCHQ ngày 06/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 102/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 06-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 06-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 102/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng tại thông báo số 419/TB1-CNHP ngày 22/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường, dùng cho đường dây có điện áp 123KV, 1 pha, loại IOSK-123. Tsố biến 1200-800-400-800/1/1/1/1A. Hiệu sản xuất Crompton (mục 7 TK).

- Máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường, dùng cho đường dây có điện áp 123KV, 1 pha, loại IOSK-123. Tỷ số biến 600-400-200/1/1/1/1A, Hiệu sản xuất Crompton (mục 8 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại và xây dựng năng lượng. Địa chỉ: Phòng 202 tập thể Công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu Giảng Võ, P. Ging Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. Mã số thuế: 0104227284.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056457892/A11 ngày 23/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng khu vực 1 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Máy biến dòng điện sử dụng điện môi lỏng, thường được sử dụng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5kVA, điện áp tối đa trên 110kV.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy biến dòng điện sử dụng điện môi lỏng, thường được sử dụng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5kVA, điện áp tối đa trên 110kV.

thuộc nhóm 85.04 “Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm”, phân nhóm - Máy biến điện sử dụng điện môi lỏng, phân nhóm 8504.21 - - Có công suất danh định không quá 650 kVA, phân nm - - - Loại khác, mã số 8504.21.99 - - - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng HP KV1 (Cục HQ TP. HP);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty TNHH TM và XD năng lượng
(P202 TT Cty VT chuyên dùng XD Giảng Võ, P. Ging Võ, Q. Ba Đình, HN);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái