cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 72/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên phương tiện vận tải" (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 72/2011/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 30-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1400 ngày (3 năm 10 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-05-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: