cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 66/2011/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 28-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 29-06-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-10-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-02-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2435 ngày (6 năm 8 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-02-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 28-02-2019, Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông Vận tải kỳ 2014-2018”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH 03 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt sau đây:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt

Số hiệu: QCVN 06 : 2011/BGTVT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt

Số hiệu: QCVN 07 : 2011/BGTVT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt

Số hiệu: QCVN 08 : 2011/BGTVT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 06 tháng kể từ ngày ký; bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sau đây:

- Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy trình tín hiệu đường sắt” - Số đăng ký: 22TCN 341-05;

- Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt” - Số đăng ký: 22TCN 342-05;

- Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt” - Số đăng ký: 22TCN 340-05.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử CP;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN