cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BXD
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
 • Ngày ban hành: 27-01-2011
 • Ngày có hiệu lực: 15-03-2011
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3075 ngày (8 năm 5 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-08-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: