cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 22/2010/TT-BTP
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
 • Ngày ban hành: 06-12-2010
 • Ngày có hiệu lực: 01-03-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2890 ngày (7 năm 11 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: