cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 49/TB-TCHQ ngày 05/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ tùng dùng cho đầu máy phát điện (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 49/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 05-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 05-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP. Đà Nẵng tại thông báo số 709/TB-PTPL ngày 13/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Phụ tùng dùng cho đầu máy phát điện: mạch điện tử điều chỉnh điện áp tự động ASR (4505005150) (Mục 1 Phụ lục tờ khai);

- Phụ tùng dùng cho đầu máy phát điện: mạch điện tử điều chỉnh điện áp tự động DSR (4505005560) (Mục 2 Phụ lục tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty Cổ phần Hữu Toàn;

Địa chỉ 5/219, tổ 4A, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;

Mã số thuế: 3700303238.

3. Tờ khai số 10053407071/A11 ngày 31/8/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mạch điều chỉnh điện áp tự động dùng cho máy phát điện.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mạch điều chỉnh điện áp tự động dùng cho máy phát điện.

thuộc nhóm 90.32 Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động; phân nhóm - Dụng cụ và thiết bị khác, phân nhóm 9032.89 - - Loại khác; phân nhóm - - - Loại khác, hoạt động bằng điện; mã số 9032.89.31 - - - - Bộ điều chỉnh điện áp tự động (ổn áp) tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC Hi quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục HQ TP. Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Cty Cổ phần Hữu Toàn (5/219, tổ 4A, KP. Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái