cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 34/2009/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 16-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 30-11-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 09-12-2010
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 374 ngày (1 năm 9 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 09-12-2010
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 09-12-2010, Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 34/2009/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2009/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp,
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thay cụm từ “Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện” bằng cụm từ “Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội”.

2. Sửa đổi tiết a điểm 1.3 khoản 1 mục II như sau: “Không thông báo hằng tháng theo đúng quy định với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm giới thiệu việc làm) về việc tìm kiếm việc làm”.

3. Tại tiết a điểm 4.1 khoản 4 mục III: Bỏ cụm từ “ngày thông báo hằng tháng do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định”.

4. Thay cụm từ “tạm dừng hưởng” tại khổ thứ 2 điểm 4.3 khoản 4 mục III bằng cụm từ “tiếp tục hưởng”.

5. Bỏ khoản 3 mục IV.

6. Khoản 4 mục IV được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Trách nhiệm của trung tâm giới thiệu việc làm:

4.1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại thông tư này.

4.2. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

4.3. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

4.4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

- Trước ngày 02 hằng tháng, báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn;

- Định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 7, hằng năm trước ngày 10 tháng 01 báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn.”

7. Sửa đổi một số nội dung trong các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH.

a. Sửa đổi tên Thông tư tại tên các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH như sau: “Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”.

b. Thay cụm từ “Ủy ban nhân dân …” là cơ quan chủ quản của cơ quan xây dựng văn bản bằng cụm từ “Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…”.

c. Thay cụm từ “Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội…” bằng cụm từ “Trung tâm giới thiệu việc làm…”.

d. Thay cụm từ “Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội …” bằng cụm từ “Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm …” tại phần căn cứ trình ban hành văn bản.

đ. Thay cụm từ “Trưởng phòng” bằng cụm từ “Giám đốc” tại phần chức danh người ký ban hành văn bản.

e. Thay từ “lượng” thành từ “lượt” ở cột thứ 12 của mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH;
- Lưu VP BLĐTBXH, Cục VL (30bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa