cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 21/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ" Mã số đăng ký: QCVN 03:2009/BGTVT (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 21/2009/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 06-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 20-11-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 22-01-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2985 ngày (8 năm 2 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 22-01-2018
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: