cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 14/2009/TT-BTNMT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 01-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 16-11-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 17-07-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1704 ngày (4 năm 8 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 17-07-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: