cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề máy tính và công nghệ thông tin (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 20/2009/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 15-06-2009
 • Ngày có hiệu lực: 30-07-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-05-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3591 ngày (9 năm 10 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 30-05-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 30-05-2019, Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề máy tính và công nghệ thông tin (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Quyết định số 746/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/05/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đến hết ngày 25/5/2019”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/2009/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ NHÓM NGHỀ MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Thiết kế Trang Web; Thiết kế đồ họa; Vẽ và thiết kế trên máy vi tính;
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề trên như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại Thông tư này;

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thiết kế trang Web” (Phụ lục 1);

2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thiết kế đồ họa” (Phụ lục 2);

3. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Vẽ và thiết kế trên máy vi tính” (Phụ lục 3).

Điều 3. Trách nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề:

Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký;

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Công báo Website Chính phủ (2b)
- Lưu: Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

PHỤ LỤC 1:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ ”THIẾT KẾ TRANG WEB”
(Ban hành kèm theo Thông số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của B trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội)

PHỤ LỤC 1A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Thiết kế trang Web

nghề: 40480210

Trình đ đào to: Trung cấp nghề

Đi tưng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghip Trung học sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào to);

Số lượng môn học, đun đào tạo: 24

Bằng cấp sau khi tt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MC TIÊU ĐÀO TO:

Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Thiết kế web nhm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm vic trong ngành thiết kế web. Hc viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này khả năng: T chc, thiết kế, y dng hệ thống web; Sửa đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận bảo trì các h thống web; Quản tr h thống web; Khắc phục các s cố của hệ thống web. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn;

Người có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề Thiết kế web có thể làm việc với các vị trí: Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web. Cụ thể:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

+ Nm vng quy trình thiết kế, quản trị, vận hành bảo trì hệ thống web;

+ Am hiểu vc công cụ để phát triển các h thống web và cơ sở dữ liệu;

+ Am hiểu về các phn mm qun trị hệ thng mạng, web email;

+ Am hiểu về virus, bảo mt thông tin và an toàn thông tin trên mng;

+ kiến thc về tiếng Anh chuyên ngành công ngh thông tin.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành tho công cụ xử lý ảnh thiết kế đồ họa cho web;

+ Sử dụng thành tho công cụ thiết kế và phát triển web;

+ Sử dụng thành tho công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tin,..);

+khả năng vận hành các công c quản tr hệ thống mng, web email;

+ khả năng vận hành công cụ qun trị hệ sở dữ liệu;

+ thể phát triển ứng dụng web bằng các công c lp trình web;

+ Thiết kế, cài đặt, vận hành bảo trì các hệ thống web;

+ khả năng xử các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

2. Chính trị, đạo đc; Thể cht và Quốc phòng:

- Chính trị, đạo đc:

+ hiểu biết một s kiến thc phổ thông về Chủ nghĩa Mác nin, Hiến pháp, Pháp luật c Cng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ hiểu biết về đưng lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tu và định ng phát triển công nghiệp của địa pơng, khu vc, vùng min;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đ trách nhim, nghĩa vụ của ngưi công dân; sống làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Yêu nghề, ý thc cng đồng tác phong làm việc của một công dân sống trong hội công nghiệp. thói quen lao đng nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Luôn ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu ca công việc.

- Thể chất - Quốc phòng, an ninh:

+ Đ sc khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

+ hiểu biết về c pơng pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ T quốc;

+ Hiểu biết những kiến thc, kỹ năng bn cần thiết trong chương trình giáo dc quốc phòng;

+ Có ý thc t chức kỹ luật tinh thn cảnh giác ch mng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. hi vic làm:

Sau khi tt nghiệp khả năng tìm việc m các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại đin tử ứng dụng công nghệ thông tin.

II. THI GIAN CA KHÓA HC VÀ THỜI GIAN THC HỌC TỐI THIU

1. Thi gian của khóa học và thời gian thc học ti thiểu:

- Thời gian đào tạo: 02 năm;

- Thời gian học tập: 90 tuần;

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ;

- Thời gian ôn, kim tra hết môn và thi: 210 gi; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thi gian thc học tối thiểu

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 210 giờ;

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ;

+ Thời gian học bắt buộc: 2100 giờ; Thời gian học tự chọn: 240 giờ;

+ Thời gian học thuyết: 560 giờ; Thi gian học thc hành: 1780 gi;

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối vi hệ tuyn sinh tốt nghip Trung học cơ sở:1200 giờ

(Danh mục các môn văn hoá Trung học phổ thông phân bổ thi gian cho từng môn hc theo quy đnh của Bộ Giáo dục Đào tạo trong Cơng trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình t hc tập các môn học phải theo logic phm đm bo học sinh th tiếp thu đưc các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TO NGHỀ BT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN B THỜI GIAN

Mã MH, MĐ

Tên môn hc, mô đun

Thi gian đào tạo (gi)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thc hành

Kim tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục th chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng -An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các môn học, đun đào to nghề bắt buộc

1665

380

1285

75

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ s

525

185

340

27

07

Tin học văn phòng

111

30

81

9

08

Internet

57

20

37

3

MH 09

Lp trình căn bản

150

45

105

6

MH 10

Anh văn chuyên ngành

57

45

12

3

MH 11

s dữ liệu

150

45

105

6

II.2

c môn học, đun chuyên môn nghề

1140

195

945

48

12

Lp trình Web căn bn

150

45

105

6

13

Thiết kế và x ảnh Web (Photoshop)

120

30

90

6

14

Mạng máy tính

120

30

90

6

15

Thiết kế Layout Web (Photoshop)

120

30

90

6

16

Tổ chc và thiết kế Website (Dreamweaver)

120

30

90

6

17

Đồ án thiết kế Web

90

0

90

6

18

Quản trị WebServer MailServer

120

30

90

6

19

Thc tập tốt nghip

300

0

300

6

 

Tổng cộng:

1862

488

1374

87

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết phụ lục kèm theo)

V. HƯNG DN SỬ DNG CƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGH

1. Hướng dn xác đnh danh mục các môn học, đun đào to tự chọn; thi gian, phân bố thi gian chương trình cho môn học, đun đào to nghề tự chọn.

Tùy theo nhu cầu của địa phương hoc môi trưng lao đng, căn c vào tình hình trang thiết bị cụ thể của tng trưng/ s dạy ngh s xác đnh đưc danh mục cụ th các môn học, đun tự chn. thể tham khảo trong sốc môn học, mô đun gi ý sau:

1.1. Danh mục phân b thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, đun tự chn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kim tra

20

Công c thiết kế vẽ đồ ha (Corel Draw)

120

30

90

6

21

PHP & MySQL

150

45

105

6

22

Thiết kế đa truyền thông (Flash)

120

30

90

6

23

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (SQL server)

120

30

90

6

24

Lp trình ứng dụng quản lý trên Web (ASP.NET)

150

45

105

6

 

Tổng cng:

660

180

480

30

(Nội dung chi tiết phụ lục kèm theo)

1.2. ng dẫn xây dng chương trình các môn học, đun đào tạo nghề tự chọn

- n học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ng nhu cầu đào tạo nhng kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong tng môi trường lao động cụ th hoc tính đặc thù của vùng, min của địa pơng cần có; Thời gian học tự chọn: 240 giờ;

- Ngoài các môn hc, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục 3, các Trưng/ sở dạy ngh t xây dựng hoặc la chọn một s n hc, mô đun đào tạo nghề tự chọn đưc đ nghị trong chương trình khung này (mang tính tham kho) để áp dng cho Trưng/ sở của mình;

- Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn da vào các tiêu chí bản như:

+ Đm bảo mục tiêu đào to chung của ngh;

+ Đáp ứng đưc nhu cầu cần thiết của địa phương hoặc của từng môi trưng lao đng cụ thể;

+ Đm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đm bảo tỉ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định:

Thời gian đào to các môn hc, mô đun tự chọn chiếm khoảng (20 - 30%) tổng thi gian học tp các môn học, mô đun đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm t(65 - 85%) và kiến thức lý thuyết khoảng (15 - 35%);

Theo chương trình khung đã xây dng; Thi gian đào tạo các môn hc, mô đun t chn không vưt quá 760 gi (trong đó thuyết không quá 240 giờ).

- Thời gian, nội dung ca c môn học, mô đun đào to nghề tự chọn do Trưng/ sở dạy ngh t xây dựng hoặc th tham khảo, điều chỉnh từ các môn học, mô đun đề nghị trong chương trình khung này, trên cơ sở đm bảo mục tiêu đào to và yêu cầu đặc thù của ngành nghề hoặc vùng miền;

- Nếu Trưng/Cơ s dy nghề chọn trong s các môn học, đun đào to nghề tự chọn đề nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết tng bài học cho từng chương cụ thể. Sau đó tiến hành thẩm định ban hành chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo ngh tự chọn cho Tng/ s ca mình ;

- V thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chn, các Trưng/ sở dạy nghề t bố trí, cân đối vào các học kỳ cho phù hợp tiến độ tính chất môn học, mô đun (có th b trí từ học k III tr đi, tu tính chất từng môn học, đun);

- Về thời lưng chi tiết của từng bài học trong các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ sở dạy ngh thể tự cân đối, thay đổi sao cho phù hp với nội dung yêu cu.

2. ớng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thc thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thc, kỹ năng nghề

 

 

- Lý thuyết ngh

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

- Thực hành nghề

Bài thi thc hành

Không quá 24h

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thc hành)

Bài thi lý thuyết và thc hành

Không quá 24h

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dc ngoi khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn din:

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để học sinh đưc nhận thức đầy đủ về ngh nghiệp đang theo học, Trường/Cơ sở dạy nghề thể bố trí tham quan, học tập ngoại tại một s xí nghiệp hay sơ sở sản xut kinh doanh phù hợp vi ngh đào to;

- Thời gian cho hoạt động ngoi khóa đưc bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4. Các chú ý khác:

Nếu sử dng chương trình khung này để giảng dạy cho đối ng tuyển sinh hc liên thông t Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề, thì cần chỉnh lại kế hoạch tổng th (2 học k); hc bổ sung những kiến thức, k năng chưa học ở bậc Trung cấp nghề và không btrí Thực tập tốt nghiệp (vì ngưi học đã thực tập giai đoạn Trung cấp nghề). Ni dung thi tốt nghiệp cho đối tưng này chỉ cn kiểm tra các kiến thức k năng nâng cao giai đoạn đào tạo trình độ Cao đẳng nghề./.

 

PHỤ LỤC 1B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Tên nghề: Thiết kế trang Web

nghề: 50480209

Trình đ đào to: Cao đẳng nghề

Đi tưng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

I. MC TIÊU ĐÀO TO:

Chương trình đào tạo Cao đng nghề Thiết kế web nhằm đào tạo nhân lc

kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này khả ng: T chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; Sửa đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận bảo trì các hệ thống web; Qun trị hệ thống web; Khắc phục c scố của hệ thng web; Tổ chức quản lý các dự án về thiết kế web; Phân tích và thiết kế hệ thống web hệ cơ sở dữ liệu; Triển khai các ng dụng tơng mại đin t. Đng thời, đạo đc, lương tâm ngh nghip, ý thc k luật, tác phong công nghip, sc khỏe nhm to điều kiện cho ngưi học ngh sau khi tốt nghiệp khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn;

Ngưi bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng ngh Thiết kế web có thể làm việc với các vị trí: Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web; Quản lý dự án; Chuyên viên tơng mại điện tử;… tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web và thương mại điện tử hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web hay thương mại điện tử. Cụ th:

1. Kiến thc, k năng nghề nghiệp:

- Kiến thc:

+ Nm vững nguyên lý cơ bản và bản chất v web, thiết kế web quản trweb;

+ Nm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành bảo trì hệ thống web;

+ Nm vng hệ quản trị cơ sở d liệu và vận hành hệ quản trị sở dữ liu;

+ Am hiểu biết về c công c phát triển các hthống web sở dữ liệu;

+ Am hiểu về c phần mm quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin;

+ Am hiểu biết về phân tích thiết kế hệ thống công nghệ thông tin;

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

+ Am hiểu các công nghệ mới để phát trin vận hành hệ thống web;

+ Am hiểu về thương mại điện tử;

+ kiến thc về tiếng Anh chuyên ngành công ngh thông tin.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh thiết kế đồ họa cho web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

+ Sử dụng cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web;

+ khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ khả năng vận hành công c quản trị hệ cơ sở dữ liệu;

+ khả năng tổ chc và qun lý nhóm đ triển khai các d án về thiết kế web;

+ Thiết kế, cài đặt, vn hành và bo trì các hệ thống Web;

+ khả năng xử các s cố xy ra trong quá trình vận hành hệ thng Web.

2. Chính trị, đạo đc; Thể cht và Quốc phòng:

- Chính tr, đạo đức:

+ hiểu biết một số kiến thc phổ thông về Chủ nghĩa Mác nin, Hiến pháp, Pháp luật c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ hiểu biết về đưng lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tu và định ng phát triển công nghiệp của địa pơng, khu vc, vùng min;

+ Trung thành vi sự nghiệp xây dng và bảo vệ Tổ quc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đ trách nhim, nghĩa vụ của ngưi công dân; sống làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Yêu nghề, ý thức cộng đồng tác phong làm vic của một công dân sống trong hội công nghiệp. thói quen lao đng nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyn thống văna dân tộc;

+ Luôn ý thc học tập, rèn luyện để nâng cao trình đ đáp ứng nhu cầu ca công việc.

- Th chất - Quốc phòng an ninh:

+ Đ sc khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

+ hiểu biết về c pơng pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ T quốc;

+ Hiểu biết nhng kiến thc, kỹ năng cơ bản cn thiết trong chương trình giáo dc quốc phòng;

+ Có ý thc t chức kỹ luật tinh thn cảnh giác ch mng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. hi vic làm:

Sau khi tốt nghiệp khả ng m việc làm các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại đin tử ứng dng công nghệ thông tin.

II. THI GIAN CA KHÓA HC VÀ THỜI GIAN THC HỌC TỐI THIU

1. Thi gian của khóa học và thời gian thc học ti thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 năm;

- Thời gian học tập: 131 tuần;

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ;

- Thời gian ôn, kim tra hết môn và thi: 300 gi; (Trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ)

2. Phân bổ thi gian thc học tối thiểu

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 450 giờ;

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ;

+ Thời gian học bắt buộc: 2760 giờ; Thời gian học tự chọn: 540 giờ;

+ Thời gian học thuyết: 865 giờ; Thi gian học thc hành: 2435 gi;

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TO NGHỀ BT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN B THỜI GIAN

Mã MH, MĐ

Tên môn học, đun

Thời gian của đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành

Kim tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

1

MH 03

Giáo dục th chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin hc

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ

120

60

50

10

II

Các môn học, đun đào to nghề bắt buộc

2385

600

1698

87

II.1

Các môn học, đun kỹ thuật cơ s

660

230

399

31

07

Tin học văn phòng

120

30

81

9

08

Internet

60

20

37

3

MH 09

Lp trình căn bản

150

45

99

6

MH 10

Anh văn chuyên ngành

60

45

12

3

MH 11

s dữ liệu

135

45

86

4

MH 12

Cấu trúc dliệu và giải thuật

135

45

84

6

II.2

c môn học, đun chuyên môn nghề

1725

370

1299

56

13

Lp trình Web căn bn

150

45

99

6

14

Thiết kế và x ảnh Web (Photoshop)

120

30

84

6

15

Mạng máy tính

120

30

84

6

16

Thiết kế Layout Web (Photoshop)

120

30

84

6

17

Tổ chc và thiết kế Website (Dreamweaver)

120

30

84

6

18

PHP & MySQL

150

45

99

6

MH 19

Phân tích thiết kế hệ thng thông tin

120

40

6

4

20

Đồ án thiết kế Web

60

0

60

0

21

Quản trị WebServer và MailServer

120

30

84

6

22

Lp trình ứng dụng quản lý trên Web (ASP.NET)

150

45

99

6

MH 23

Quản dự ánng nghthông tin

135

45

86

4

24

Thc tập tốt nghip

360

0

360

0

 

Tổng cộng:

2835

900

1824

111

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN S DNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO ĐẲNG NGHỀ Đ XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO NGHỀ

1. Hướng dn xác đnh danh mục các môn học, đun đào to tự chọn; thi gian, phân bố thi gian chương trình cho môn học, đun đào to nghề tự chọn

Tùy theo nhu cầu của địa phương hoc môi trưng lao đng, căn c vào tình hình trang thiết bị cụ thể của tng trưng/ s dạy ngh s xác đnh đưc danh mục cụ th các môn học, đun tự chn. thể tham khảo trong sốc môn học, mô đun gi ý sau:

1.1. Danh mục và phân b thời gian n học, mô đun đào tạo nghtự chọn:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, đun tự chn

Thi gian của đào tạo (gi)

Tổng số

Trong đó

 

thuyết

Thc hành

Kim tra

25

Công c thiết kế vẽ đồ họa (Corel Draw)

120

30

84

6

26

Thiết kế đa truyền thông (Flash)

120

30

84

6

27

Quản trị mng

120

30

84

6

28

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (SQL server)

120

30

84

6

29

Công nghệ Java

90

30

54

6

MH 30

Công nghệ thương mại điện tử

90

30

56

4

31

Lp trình Web nâng cao (XML)

135

45

84

6

MH 32

Phân tích & thiết kế ng đối tưng

120

40

71

9

 

Tng cộng:

915

265

601

49

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

1.2. ng dẫn xây dng chương trình các môn học, đun đào tạo nghề tự chọn

- n học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ng nhu cầu đào tạo nhng kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng môi trường lao động cụ th hoc tính đặc thù của vùng, min của địa pơng cần có; Thời gian học tự chọn: 540 giờ;

- Ngoài các môn hc, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục 3, các Trưng/ sở dạy ngh t xây dựng hoặc la chọn một s n hc, mô đun đào tạo nghề tự chọn đưc đ nghị trong chương trình khung này (mang tính tham kho) để áp dng cho Trưng/ sở của mình;

- Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn da vào các tiêu chí bản như:

+ Đm bảo mục tiêu đào to chung của ngh;

+ Đáp ứng đưc nhu cầu cần thiết của địa phương hoặc của từng môi trưng lao đng cụ thể;

+ Đm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đm bảo tỉ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định:

Thời gian đào to các môn hc, mô đun tự chọn chiếm khoảng (20 - 30)% tổng thi gian học tp các môn học, mô đun đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm t(65 - 85)% và kiến thức lý thuyết khoảng (15 - 35)%;

Theo chương trình khung đã xây dng; Thi gian đào tạo các môn học, đun t chn không vưt quá 760 gi (trong đó thuyết không quá 240 giờ).

- Thời gian, nội dung ca c môn học, mô đun đào to ngh tự chọn do Trưng/ Cơ s dạy ngh tự xây dựng hoặc thể tham kho, điều chnh từ các môn học, mô đun đề nghị trong chương trình khung này, trên sở đm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cu đặc thù ca ngành nghề hoặc vùng min;

- Nếu Trưng/ s dạy nghề chọn trong số các môn hc, mô đun đào tạo nghề tự chọn đề nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết tng bài học cho từng chương cụ thể. Sau đó tiến hành thẩm định ban hành chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo ngh tự chọn cho Tng/ s ca mình;

- V thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn, các Trưng/ sở dạy nghề t bố trí, cân đối vào các học kỳ cho phù hợp tiến độ tính chất môn học, mô đun (có th b trí từ học k III tr đi, tu tính chất từng môn học, đun);

- Về thời lưng chi tiết của từng bài học trong các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ sở dạy ngh thể tự cân đối, thay đổi sao cho phù hp với nội dung yêu cu.

2.Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thc thi

Thời gian thi

1

Chính tr

Viết, vấn đáp, trc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thc, kỹ năng nghề

 

 

- Lý thuyết ngh

Viết, vấn đáp, trc nghiệm

Không quá 180 phút

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

- đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết vi thc hành)

Bài thi lý thuyết thc hành

Không quá 24h

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dc ngoi khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn din:

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên đưc nhận thức đy đủ về ngh nghiệp đang theo học, Trường/Cơ sở dạy nghề thể bố trí tham quan, học tập ngoại tại một s xí nghiệp hay sơ sở sản xut kinh doanh phù hợp vi ngh đào to;

- Thời gian cho hoạt động ngoi khóa đưc bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4. Các chú ý khác:

Nếu sử dng chương trình khung này để giảng dạy cho đối ng tuyển sinh hc liên thông t Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề, thì cần chỉnh lại kế hoạch tổng th (2 học k); hc bổ sung những kiến thức, k năng chưa học ở bậc Trung cấp ngh và không b trí Thực tập tốt nghiệp (vì ngưi học đã thực tập giai đoạn Trung cấp ngh). Nội dung thi tốt nghiệp cho đi tưng này chỉ cần kim tra c kiến thc k năng nâng cao giai đoạn đào tạo trình độ Cao đng nghề./.

 

PHỤ LỤC 2:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “THIẾT KẾ ĐỒ HỌA”
(Ban hành kèm theo Thông tư số:20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC 2A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã nghề: 40480208

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình thiết kế đồ họa trình độ Trung cấp nghề nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa. Hoàn thành chương trình đào tạo người học có khả năng:

- Làm các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

- Làm các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật đồ họa như: tạo các vẽ kỹ thuật, tạo và chế bản các mẫu quảng cáo, mẫu bìa sách, báo, tờ rơi, pano áp phích, biểu tượng logo, thiết kế banner cho các trang Web;

- Làm các dịch vụ liên quan đến công nghệ multimedia như chụp ảnh, sửa ảnh, xử lý âm thanh, quay video, dựng các sản phẩm video.

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trang bị các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

+ Trang bị các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính;

+ Bồi dưỡng các kiến thức cơ sở về Mỹ thuật, Thẩm mỹ, Vẽ kỹ thuật;

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về dữ liệu multimedia và công nghệ multimedia như xử ảnh, xử lý âm thanh, video, animation;

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về chế bản điện tử.

- Kỹ năng:

+ Lắp ráp, kết nối, sử dụng hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi;

+ Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, Aucocad, Flash, Quark;

+ Giao tiếp, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

+ Có khả năng khai thác Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

+ Biết chọn phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm;

+ Có thể thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như áp phich quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các khuôn mẫu cho sách, báo;

+ Có khả năng tạo các phim hoạt hình 2D; quay camera, chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; phục chế được các ảnh với độ phức tạp vừa phải;

+ Thiết kế banner cho các trang Web;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường;

+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn, hoặc học ở cấp có trình độ cao hơn.

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng Việt Nam, đường lối xây dựng và phát triển đất nước;

+ Các kiến thức căn bản về Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam;

+ Tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Yêu nghề, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp;

+ Có nếp sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Tiếp thu các tinh hoa văn hóa của thế giới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong các sản phẩm thiết kế đồ họa;

+ Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Trang bị một số phương pháp luyện tập và thực hiện được các kỹ năng cơ bản ở một số môn thể dục thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

+ Có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và nhà nước;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:

+ Các cơ quan, công ty chuyên thiết kế quảng cáo, thiết kế thời trang, in ấn sản phẩm;

+ Các nhà xuất bản sách báo, tạp chí;

+ Các Studio ảnh nghệ thuật;

+ Các hãng phim hoạt hình;

+ Các bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế Web, Website tại các công ty, đơn vị;

+ Các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi thi tốt nghiệp: 381 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp: 210 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2100 giờ; Thời gian học tự chọn: 450 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 606 giờ; Thời gian học thực hành: 1734 giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

(Danh mục các môn văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo người học có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MH, MĐ

Tên môn học, đun

Thi gian của đào tạo (gi)

Tổng số

Trong đó

 

thuyết

Thc hành

Kim tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Anh văn

60

30

25

5

II

Các môn học mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1890

504

1265

121

II.1

Các môn học mô đun kỹ thuật cơ sở

465

147

286

32

MH 07

Anh văn chuyên ngành

90

42

42

6

MH 08

Nhập môn vẽ kỹ thuật

75

28

42

5

MH 09

Kiến trúc máy tính

60

14

42

4

MH 10

Mạng máy tính và Internet

60

14

42

4

MH 11

Tạo các bản vẽ kỹ thuật

60

18

38

4

MĐ 12

Thiết bị ngoại vi số

90

18

66

6

MH 13

An toàn và vệ sinh công nghiệp

30

13

14

3

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1425

357

979

89

MH 14

Tổ chức sản xuất

60

28

28

4

MH 15

Thiết bị ngoại vi đồ họa

45

14

28

3

MH 16

Cơ sở kỹ thuật đồ họa

90

28

56

6

MH 17

Mỹ thuật cơ bản

90

28

56

6

MH 18

Đồ họa 2D

120

24

86

10

MH 19

Công nghệ Multimedia

75

28

42

5

MH 20

Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh

75

12

58

5

MĐ 21

Xử lý ảnh cơ bản

120

24

86

10

MĐ 22

Nhập môn chế bản điện tử

120

24

86

10

MĐ 23

Chế bản sách báo

60

18

38

4

MĐ 24

Chế bản các mẫu đặc thù

60

18

38

4

MĐ 25

Thiết kế các mẫu quảng cáo

90

28

56

6

MĐ 26

Đồ họa 3D

90

28

56

6

MĐ 27

Thiết kế các trang Web

120

35

75

10

MĐ 28

Bài tập tốt nghiệp

210

20

190

 

 

Tổng cộng

2100

625

1340

135

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

- Môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền của từng địa phương;

- Ngoài các môn học/mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/Cơ sở của mình;

- Việc xác định các môn học/mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;

+ Phù hợp với khả năng đào tạo của các Trường/Cơ sở dạy nghề ;

+ Phù hợp với sự phát triển của nghề trong tương lai gần;

+ Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

Mã MH, MĐ

Tên môn học, đun tự chọn

Thi gian của đào tạo (gi)

Tổng số

Trong đó

 

thuyết

Thc hành

Kim tra

MĐ 29

Đồ họa hình động

120

25

85

10

MĐ 30

Biên tập ảnh nghệ thuật

90

27

57

6

MĐ 31

Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng

120

25

85

10

MĐ 32

Dựng video

120

25

85

10

 

Tổng cộng

450

102

312

36

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

- Chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc trong nghề Thiết kế đồ họa được biên soạn theo trình tự logic của nghề ở trình độ trung cấp, vì vậy khi giảng dạy các môn học, mô đun chuyên môn không nên thay đổi thứ tự đã sắp xếp;

- Cấu trúc chương trình chi tiết cũng giống như chương trình chi tiết phần bắt buộc (Phụ lục 11, 12 được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 06 năm 2008).

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS

Viết, trắc nghiệm

(Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Thi lý thuyết

- Thi thực hành

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Thực hành

Tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 180 phút

Không quá 24 giờ

Không quá 24 giờ

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Để người học có được kiến thức và kỹ năng tốt nghề Thiết kế đồ họa, nhà trường có thể bố trí cho người học tham quan, thực tập ở một số Nhà xuất bản, Cửa hàng quảng cáo, các xưởng in ấn, Studio ảnh nghệ thuật, bộ phận quảng cáo của các đài truyền hình, các hãng phim hoạt hình, thiết kế Website, thiết kế xây dựng;

- Tổ chức hội thảo tìm hiểu về hội họa của các dân tộc Việt nam và thế giới, tổ chức hội thi tay nghề và tham gia các hội thi tay nghề thiết kế đồ họa trong nước và quốc tế;

- Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thi sáng tác liên quan đến các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đân tộc, của Đảng, Đoàn;

- Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch tại các nơi danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử để giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng;

- Mặt khác Nhà trường có thể tổ chức cho người học tham gia các hoạt động xã hội như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh hoặc tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác

- Ở trình độ Trung cấp nghề người học được trang bị cơ bản về nghề thiết kế đồ họa. Vì vậy để đảm bảo hiệu quả giảng dạy Nhà trường cần có phòng chuyên môn hóa (Phòng thiết kế quảng cáo, Xưởng in ấn; Xưởng thiết kế phim hoạt hình; Phòng chiếu phim);

- Đặc điểm của nghề Thiết kế đồ họa là nghề tích hợp của nghề kỹ thuật và mỹ thuật, tạo ra nhiều loại sản phẩm với các quy mô lớn, nhỏ, tính chất khác nhau. Mỗi đơn vị thiết kế, sản xuất có ý tưởng, phương pháp thể hiện, có sự đầu tư trang thiết bị cũng khác nhau vì vậy cần chú trọng gửi người học đi thực tập ở các cơ sở liên quan đên ngành thiết kế đồ họa./.

 

PHỤ LỤC 2B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Tên nghề: Thiết kế đồ hoạ (Graphics design)

Mã nghề: 50480208

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong các công việc thuộc nghề Thiết kế đồ hoạ. Hoàn thành chương trình học, người học có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế đồ hoạ. Người học có khả năng làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức hành nghề theo nhóm. Người học trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ. Cụ thể chương trình sẽ trang bị các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp sau:

- Kiến thức:

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin;

+ Trang bị các kiến thức về kỹ thuật đồ hoạ trên máy tính;

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp;

+ Bồi dưỡng các kiến thức về thẩm mỹ học;

+ Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về kỹ năng sáng tác các tác phẩm đồ hoạ.

- Kỹ năng:

+ Có thể kết nối, điều khiển máy tính và các thiết bị ngoại vi;

+ Có thể nhận làm dịch vụ các công việc liên quan đến thiết kế đồ hoạ như tạo các bản vẽ kỹ thuật, mỹ thuật, chế bản sách báo, tạo các tranh ảnh quảng cáo, các dịch vụ liên quan đến video số, chụp ảnh số;

+ Có thể làm dịch vụ trong các công việc liên quan đến thiết kế các trang Web;

+ Có thể tạo ra các bản vẽ liên quan đến mỹ thuật công nghiệp.

2 Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu, định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Luôn phấn đấu để góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm dầu thực vật Việt Nam;

+ Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất;

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn;

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Trình bày được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản ở một số môn thể dục thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

+ Trình bày được cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

Người học sau khi tốt nghiệp có thể:

- Làm việc trong các ngành liên quan đến vẽ kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, cơ khí;

- Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo, thiết kế thời trang;

- Làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức xuất bản sách báo, tạp chí;

- Thiết kế trang Web, Websites;

- Có thể làm việc ở các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 2,5 năm

- Thời gian học tập: 130 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3255 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 135 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2805 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2115 giờ; Thời gian học tự chọn 690 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 932 giờ; Thời gian học thực hành 1183 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã MH, MĐ

Tên môn học, đun

Thi gian của đào tạo (gi)

Tổng số

Trong đó

 

thuyết

Thc hành

Kim tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Anh văn

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2115

711

1258

146

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

780

336

388

56

MH 07

Anh văn chuyên ngành

120

55

55

10

MH 08

Cơ sở toán cho thiết kế đồ hoạ

90

42

42

6

MH 09

Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

90

42

42

6

MH 10

Mạng máy tính và Internet

90

27

57

6

MH 11

Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

90

42

42

6

MH 12

Các phương pháp phân tích và thiết kế

90

42

42

6

MH 13

An toàn và vệ sinh công nghiệp

30

13

15

2

MH 14

Nhập môn kỹ thuật lập trình

120

55

55

10

MĐ 15

Kiến trúc máy tính

60

18

38

4

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1335

375

870

90

MH 16

Tổ chức sản xuất

60

28

28

4

MH 17

Mỹ thuật cơ bản

90

27

57

6

MH 18

Cơ sở kỹ thuật đồ hoạ

120

40

70

10

MH 19

Nguyên lý tạo hình

90

42

42

6

MH 20

Vẽ kỹ thuật căn bản

120

25

85

10

MĐ 21

Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản

90

27

57

6

MĐ 22

Xử lý ảnh cơ bản

90

27

57

6

MĐ 23

Chế bản điện tử cơ bản

90

27

57

6

MĐ 24

Thiết kế Website

120

40

70

10

MĐ 25

Tạo hình 2D và 3D

120

25

85

10

MĐ 26

Kỹ thuật chụp ảnh

120

25

85

10

MĐ 27

Thiết bị ngoại vi số

90

27

57

6

MĐ 28

Bài tập tốt nghiệp

135

15

120

0

 

Tổng cộng

2565

905

1487

173

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

- Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền, của từng địa phương;

- Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các Trường/Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/Cơ sở dạy nghề của mình;

- Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;

+ Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

+ Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định.

- Tuỳ thuộc nhu cầu của người học và đặc điểm vùng miền của cơ sở đào tạo có thể tham khảo các mô đun, môn học tự chọn đưa ra dưới đây, với tổng thời lượng 690 giờ để giảng dạy cho phù hợp. Trong đó:

+ Thời gian học lý thuyết: 221 giờ

+ Thời gian học thực hành: 469 giờ

1.1 Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

Mã MH, MĐ

Tên môn học, đun tự chọn

Thi gian của đào tạo (gi)

Tổng số

Trong đó

 

thuyết

Thc hành

Kim tra

MH 29

Công nghệ Multimedia

120

40

70

10

MH 30

Sáng tác kịch bản trong công nghệ multimedia

60

28

28

4

MH 31

Đồ hoạ hình động

60

18

38

4

MĐ 32

Nhập môn thiết kế Game

90

27

57

6

MĐ 33

Chế bản điện tử nâng cao

90

27

57

6

MĐ 34

Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng

90

27

57

6

MĐ 35

Xử lý ảnh nâng cao

90

27

57

6

MĐ 36

Dựng video

90

27

57

6

 

Tổng cộng

690

221

421

48

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

- Đối với mô đun: chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề tự chọn là một công việc đã được phân tích ở Phiếu phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành một bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong một mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc của nhiệm vụ đó;

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng;

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề”;

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong phiếu phân tích công việc;

- Đối với môn học: cần căn cứ vào các nội dung chính trong Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học;

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học;

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 2 giờ

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 3 giờ

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

* Phần thi lý thuyết:

- Nội dung thi: Các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề;

- Đánh giá: Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt là một đơn vị.

Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục Dạy nghề.

* Phần thi thực hành:

- Nội dung thi: Những kỹ năng cốt lõi trong chương trình các mô đun đào tạo nghề;

- Thời gian thi: Thời gian của phần thi thực hành được thực hiện trong thời gian quy định theo công việc cụ thể được giao nhưng không quá 24 giờ;

- Đánh giá: Đánh giá kết quả theo bài kiểm tra và thang đánh giá theo sản phẩm về 4 tiêu chí: Quy trình, Sản phẩm, An toàn, Thái độ.

Mẫu phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

Quy trình và phương pháp biên soạn ngân hàng câu hỏi lý thuyết và bài thi thực hành nghề xem hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ.

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được Mục tiêu: giáo dục toàn diện

- Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động Đoàn; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền... các câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ; các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày quốc khánh 2/9, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày quốc phòng toàn dân 22/12, Ngày thành lập Đảng 03/02, Ngày thành lập Đoàn 26/03, Ngày chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh nhật Bác 19/05;

- Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch tại các nơi danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử để giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng;

- Mặt khác Nhà trường có thể tổ chức cho người học tham gia các hoạt động xã hội như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh hoặc tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác

- Ở trình độ Cao đẳng nghề người học được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về nghề Thiết kế đồ họa. Vì vậy để đảm bảo hiệu quả giảng dạy Nhà trường cần có các phòng chuyên môn hóa;

- Đặc điểm của nghề Thiết kế đồ họa là nghề tích hợp của nghề kỹ thuật và mỹ thuật, tạo ra nhiều loại sản phẩm với các quy mô lớn, nhỏ, tính chất khác nhau, vì vậy cần chú trọng gửi người học đi thực tập ở các cơ sở liên quan đến ngành Thiết kế đồ họa./.

 

PHỤ LỤC 3:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH”
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của B trưởng Bộ Lao đng Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC 3A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính

nghề: 40480210

Trình đ đào to: Trung cấp nghề

Đi tưng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phn văn hóa phổ thông theo quy đnh của B Giáo dục và Đào to);

Số lượng môn học đào to: 30

Bằng cấp sau khi tt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MC TIÊU ĐÀO TO:

1. Kiến thc, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nm vững quá trình vẽ và thiết kế trên máy tính;

+ Hiểu cấu tạo, nguyên hoạt động của các chi tiết máy cần thiết kế;

+ Xác định đưc yêu cầu kỹ thuật ca các chi tiết, cấu máy của các máy công nghiệp;

+ Hiu rõ pơng pháp sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị đo lưng trong thiết kế gia công chi tiết y;

+ Nắm đưc nguyên lý m việc, phương pháp s dụng các máy công c hỗ tr cho vic gia công sản phm;

+ Đc hiu nội dung các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phán đoán, nhn din đưc sản phm thiết kế;

+ Sử dng thành thạo máy tính, các phần mềm thiết kế bản trang thiết bị hỗ trợ;

+ Hiểu phương pháp bảo qun các trang thiết bị, dụng cụ;

+ Trình bày đưc các quy trình, quy phạm an toàn lao động, bảo vệ môi trưng;

+ Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc cách sử dụng ca các phương tin cấp cứu thường dùng.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo máy tính các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ thiết kế;

+ Thc hiện thành thạo từng công đon trong qui trình vvà thiết kế;

+ Có khả năng gia công chế tạo sản phm mẫu;

+ Xử được c s cố xảy ra trong quá trình v thiết kế, chế tạo sản phm mu;

+ Đc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh cơ bn.

2. Chính trị, đạo đc; Thể chất quốc phòng:

- Chính tr, đạo đức:

+ hiểu biết một s kiến thức phổ thông về chủ nghĩa c- nin, Hiến pháp, Pháp luật Luật lao đng. Nm vng quyn nghĩa vụ của ngưi công dân nưc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam;

+ Có hiểu biết về đưng lối phát triển kinh tế ca Đảng, truyền thng của giai cấp công nhân Việt Nam, định ng phát trin của ngành, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cp công nhân Việt Nam;

+ Có khả năng làm vic độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình hung kỹ thuật phc tạp trong thc tế;

+ Có đạo đc, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghip nhm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp khả năng tìm việc làm, tự to việc làm hoặc tiếp tc học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất, quc phòng:

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trưng, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sc khỏe theo quy định nghề đào to;

+ Có nhng kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dc quốc phòng; ý thc t chức kỷ luật tinh thần cảnh giác cách mạng, sn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. hội vic làm:

Sau khi tt nghiệp kh năng tìm đưc việc m các công ty nghip, nhà máy sản xuất cơ khí. Với vị trí làm việc c phòng kỹ thuật đảm nhận nhiệm vụ vẽ thiết kế sản phm, gia công chế tạo sản phm mẫu; tự tạo việc làm hoặc tiếp tc học lên trình độ cao hơn.

II. THỜI GIAN CA KHÓA HC VÀ THỜI GIAN THC HỌC TỐI THIU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thc học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 năm;

- Thời gian học tập: 90 tun;

- Thời gian thực học tối thiểu: 2600 giờ;

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi:200 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp:30 giờ)

2. Phân bthi gian thc học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ;

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2390 giờ;

+ Thời gian học bắt buc: 1850 giờ; Thời gian học tự chn: 540 giờ;

+ Thời gian học lý thuyết: 685 gi; Thời gian học thực hành: 1705 giờ;

3. Thời gian học văna Trung học phổ thông đối với hệ tuyn sinh tốt nghip Trung học cơ s:1200 giờ.

(Danh mục các môn học văn hóa Trung học phổ thông phân bổ thi gian cho từng môn học theo quy đnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Vic bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic phm đm bo học sinh thể tiếp thu đưc các kiến thức, kỹ ng chuyên môn nghề có hiệu quả).

III. DANH MC N HC, MÔ ĐUN ĐÀO TO NGHBẮT BUC; THI GIAN VÀ PHÂN B THI GIAN:

Mã MH, MĐ

n môn học, mô đun

Thời gian thc hiện (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kim tra

I.

Các môn học chung

210

106

87

17

MH01

Chính trị

30

22

6

2

MH02

Pháp luật

15

10

4

1

MH03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

45

28

13

4

MH05

Tin học

30

13

15

2

MH06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II.

Các môn học, đun đào to nghề bắt buộc

1850

535

1220

95

II.1

Các môn học, đun kỹ thut sở

330

230

79

21

MH 07

Dung sai lắp ghép

45

30

12

3

MH 08

V kỹ thuật

90

60

25

5

MH 09

Cơ kỹ thuật

75

45

25

5

10

Kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động

30

25

3

2

MH 11

Điện kỹ thuật

45

30

12

3

MH 12

Vật liệu khí

45

40

2

3

II.2

Các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề

1520

305

1141

74

MH 13

Ngoại ngữ chuyên ngành

60

30

26

4

MH 14

Nguyên cắt gọt kim loại

45

30

12

3

MH 15

Chi tiết máy

45

30

12

3

MH 16

Công nghchế tạo

60

45

10

5

17

Lắp ráp cài đặt máy tính

60

15

40

5

18

Thc hành kỹ thut đo ng

75

10

60