cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 05/2009/TT-BNV ngày 11/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 05/2009/TT-BNV
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
 • Ngày ban hành: 11-05-2009
 • Ngày có hiệu lực: 25-06-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-10-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2319 ngày (6 năm 4 tháng 9 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 31-10-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 31-10-2015, Thông tư số 05/2009/TT-BNV ngày 11/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2015 giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ NỘI VỤ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2009/TT-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHỨC DANH VÀ MÃ SỐ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 937/LĐTBXH-TCCB ngày 27/3/2009;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, bao gồm:

1. Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động – Mã số ngạch 24.275

2. Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động – Mã số ngạch 24.276

3. Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Mã số ngạch 24.277

Điều 2. Chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, Vụ CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng