cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 03/2006/TT-BKH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Ngày ban hành: 19-10-2006
 • Ngày có hiệu lực: 19-10-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-08-2008
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 10-02-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-07-2010
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1370 ngày (3 năm 9 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-07-2010
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 20-07-2010, Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2006/TT-BKH

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thực hiện Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây viết tắt là Nghị định số 88/2006/NĐCP) nhằm thực hiện việc đăng ký kinh doanh thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP như sau:

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

1. Đối với doanh nghiệp, Hộ kinh doanh

a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện theo quy định lại các Điều 14, 15, 16 và khoản 1, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

b) Giấy Đề nghị đăng ký kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

a) Hồ số đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

b) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

II. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20, 21; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 24; đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại các Điều 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 38 và 41 Nghị định số 88/2006/ NĐ-CP.

a) Trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình làm thủ tục đăng ký kinh doanh, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đề nghị người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP và văn bản ủy quyền.

b) Giấy biên nhận quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký tính doanh quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại các Điều 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

đ) Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV.

Trường hợp thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại điện có địa chỉ nằm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, kèm theo thông báo, phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về việc đã thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

e) Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để nộp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chấm dứt hoạt động. Đối với công ty, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; đồng thời gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Người thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Trong trường hợp này, sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho người thành lập doanh nghiệp các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) hoặc thời điểm đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời hạn thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP Khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng giấy quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP để cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ. Quy định này cũng áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký lập chi nhánh. văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.

3. Mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có ý nghĩa trong công tác thống kê.

IV. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐỐI VỚI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập thực hiện 1theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

2. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện nằm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, sáp nhập thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện để thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

V. MÃ SỐ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Đối với doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định như sau:

- Mã cấp tỉnh: 2 ký tự, theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

- Mã hình thức tổ chức: 1 ký tự, 0 là doanh nghiệp, 1 là chi nhánh, 2 là văn phòng đại diện.

- Mã loại hình doanh nghiệp: 1 ký tự, 1 là doanh nghiệp tư nhân, 2 là công ty TNHH có 2 thành viên trở lên, 3 là công ty cổ phần, 4 là công ty TNHH một thành viên, 5 là công ty hợp danh.

- Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

2. Đối với hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định như sau:

- Mã cấp tỉnh: 2 ký tự, theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này

- Mã cấp huyện: 1 ký tự, theo phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

- Mã loại hình: 1 ký tự, 8 = hộ kinh doanh.

- Số thứ tự hộ kinh doanh: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

VI. ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 41 và Điều 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo thông tư này.

2. Thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định tại Điều 46 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

VII. THÔNG BÁO VÀ LƯU GIỮ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH ĐOANH

1. việc Cung cấp thông tin quy định tại khoản 2 Điều 22 và khoản 5 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi giải quyết đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi thông tin nội dung đăng ký kinh doanh vào sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký kinh doanh có thể là những tệp tin điện tử.

3. Đối với Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh đã nối mạng với Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngoài việc thực hiện các quy định tại các điềm 1, 2 Mục này, khi giải quyết đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm truyền số liệu về Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Các cá nhân, tổ chức có thể yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong phạm vi địa phương và trả lệ phí theo qui định của pháp luật.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số l09/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

DANH MỤC

CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Mẫu giấy tờ

Ký hiệu

1

2

3

 

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Phụ lục I

1

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

- Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Phụ lục I-2

3

- Công ty cổ phần

Phụ lục I-3

4

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-4

5

- Công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

- Hộ kinh doanh

Phụ lục I-6

 

Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục II

7

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục II-1

8

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục II-2

9

- Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục II-3

10

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

Phụ lục II-4

 

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Phụ lục III

11

- Lập chi nhánh

Phụ lục III-1

12

- Lập văn phòng đại diện

Phụ lục III-2

13

- Lập địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-3

14

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CN, VPĐD, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-4

15

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục III-5

16

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục III-6

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Phụ lục IV

17

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

18

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-2

19

- Công ty cổ phần

Phụ lục IV-3

20

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục IV-4

21

- Công ty hợp danh

Phụ lục IV-5

22

- Hộ kinh doanh

Phụ lục IV-6

23

- Chi nhánh

Phụ lục IV-7

24

- Văn phòng đại diện

Phụ lục IV-8

 

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ/Giấy biên nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh/Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V

25

- Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

Phụ lục V-1

26

- Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

Phụ lục V-2

27

- Giấy biên nhận

Phụ lục V-3

28

- Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục V-4

29

- Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục V-5

30

- Bán doanh nghi ệp tư nhân

Phụ lục V-6

 

Thông báo vi phạm và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI

31

- Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-1

32

- Thông báo của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-2

33

- Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-3

34

- Quyết định của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-4

 

Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh

Phụ lục VII

35

Báo cáo hàng tháng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Phụ lục VII-1

36

Báo cáo hàng tháng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (theo nguồn vốn)

Phụ lục VII-2

37

Danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Phụ lục VII-3

38

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh

Phụ lục VII-4

 

Hướng dẫn về cách ghi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VIII

39

Hướng dẫn về cách ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VIII-1

40

Hướng dẫn về phông chữ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VIII-2

 

Mã cấp tỉnh, cấp huyện dùng dùng trong Giấy đăng ký kinh doanh

Phụ lục IX

 

PHỤ LỤC I-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).......................................

.............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....................................................

.............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.....................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư ban đầu: .......................................................................................................

Tổng số: ..............................................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt Nam: .................................................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ...............................................................................................

- Vàng: ................................................................................................................................

Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác.

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......
CHỦ DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

 

PHỤ LỤC I-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Chức danh:...........................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH  với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

Tổng số: ..............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

 

PHỤ LỤC I-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Chức danh:...........................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần  với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

- Tổng số cổ phần: ..............................................................................................................

- Mệnh giá cổ phần:.............................................................................................................

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:...............................................

.............................................................................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:....................................................................

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

8. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

 

PHỤ LỤC I-4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Chức danh:...........................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đối với chủ sỡ hữu là cá nhân:

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:........................................

Do:......................................................................................cấp ngày:........../....../...............

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:...............................................................

Email:........................................................... Website:........................................................

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):....................................

.............................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

5. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

 

PHỤ LỤC I-5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Là chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

- Tổng số:.............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 


CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

 

PHỤ LỤC I-6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:......................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:..............................................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................


PHỤ LỤC II-1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Phần vốn góp

Sở hữu vốn (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên

 

PHỤ LỤC II-2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

TT

Tên cổ đông sáng lập

Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

Chữ ký của cổ đông sáng lập

Tổng số cổ phần

Sở hữu vốn

Loại cổ phần

Thời điểm góp vốn

Phổ thông

..........

...........

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......., ngày ...... tháng ...... năm ......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

 

PHỤ LỤC II-3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Vốn góp

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Tổng giá trị vốn góp

Sở hữu vốn

Phần vốn góp

Thời điểm góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

A. Thành viên hợp danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Thành viên góp vốn (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


PHỤ LỤC II-4

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(đối với chủ sở hữu là tổ chức)

TT

Tên người đại diện theo ủy quyền

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc chứng thực cá nhân khác

Vốn góp

Chữ ký

Ghi chú

Tổng giá trị vốn được đại diện

Thời điểm đại diện phần vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp được quyền đại diện của từng cá nhân cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản

 

PHỤ LỤC III-1

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:..../QĐ-UB

....., ngày..... tháng.... năm 200...

 

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................

Email: ........................................................ Website: ...................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.................................................................................... Nam/Nữ....................................................

Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốc tịch:.................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................

Email: ................................................ Website: ...........................................................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ............................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

 

 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

 

PHỤ LỤC III-2

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:....

....., ngày..... tháng.... năm 200...

 

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................

Email: ........................................................ Website: ...................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.................................................................................... Nam/Nữ....................................................

Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốc tịch:.................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................

Email: ................................................ Website: ...........................................................................

2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:............................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ............................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

 

 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

 

PHỤ LỤC III-3

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:....

....., ngày..... tháng.... năm 200...

 

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................

Email: ........................................................ Website: ...................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.......................................................................................................................................................

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................

Email: ................................................ Website: ...........................................................................

2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:..........................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ........................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

- Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương.

 

 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

 

PHỤ LỤC III-4

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:....

....., ngày..... tháng.... năm 200...

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN
PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................

Email: ........................................................ Website: ...................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.......................................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

 

PHỤ LỤC III-5

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:…

....., ngày..... tháng.... năm 200...

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ............)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................

Email: ........................................................ Website: ...................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.........................................................................................................................................Nam/nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp). .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh) .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

.......................................................................................................................................................

(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

c) Thời điểm thay đổi vốn:

d) Hình thức tăng, giảm vốn:

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

(Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế)

8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

Tên Tòa án:...................................................................................................................................

Bản án/quyết định số: ...................................................................................................................

Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

 

PHỤ LỤC III-6

TÊN HỘ KINH DOAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:....

....., ngày..... tháng.... năm 200...

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh quận (huyện).....................................

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................

......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................ Cấp ngày: ........../......../..................

Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................

Email: ........................................................ Website: ...................................................................

.......................................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký  và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

 

PHỤ LỤC IV-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ....  ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): .............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư:...............................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..............................

6. Chủ doanh nghiệp:

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) ................................................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký: .........................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....…....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV-2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ....  ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký lại lần thứ: ....  ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ........................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): .......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư:...............................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..............................

6. Danh sách thành viên góp vốn:

TT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

Phần vốn góp

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)/Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số quyết định thành lập

Ghi chu

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh:....................................................................................................................................

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) .................................................................. Nam/Nữ:..............

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký: .........................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....…....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV-3

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ....  ngày........ tháng........ năm.....

                               

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ........................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): .......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ:...............................................................................................................................

- Mệnh giá cổ phần: .....................................................................................................................

- Số cổ phần và giá trị cồ phần đã góp: ........................................................................................

- Số cổ phần được quyền chào bán: .............................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..............................

6. Danh sách cổ đông sáng lập:

TT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

Tỷ lệ góp vốn

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)/Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số quyết định thành lập

Ghi chu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh:....................................................................................................................................

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) .................................................................. Nam/Nữ:..............

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký: .........................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....…....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV-4

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ....  ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ........................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): .......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ:...............................................................................................................................

5. Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................................

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:..................................................

Do:......................................................................................Cấp ngày:......../........./.......................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh:....................................................................................................................................

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) .................................................................. Nam/Nữ:..............

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký: .........................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....…....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..........................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV-5

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY HỢP DANH

Số:....................

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ....  ngày........ tháng........ năm.....

                                

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ........................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): .......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ:...............................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):

6. Danh sách thành viên

Số TT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị góp vốn

Phần vốn góp

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)/Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số quyết định thành lập

Loại thành viên (Hợp danh/góp vốn)

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: ...................................................................................................................................

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) .................................................................. Nam/Nữ:..............

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký: .........................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....…....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..........................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV-6

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN....
TÊN CƠ QUAN ĐKKD........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH

Số:....................

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ....  ngày........ tháng........ năm.....

                               

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...............................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:........................................................................................................................

5. Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình:

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

 Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình: ............................................................................

 

 

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV-7

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Số:....................

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ...   ngày........ tháng........ năm.....

                               

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh: ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh:

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ....................................................................................

Do: ...........................................................................................Cấp ngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV-8

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH..
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số:....................

Đăng ký lần đầu, ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: ....... ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Nội dung hoạt động:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện:

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện:.........................................................................

5. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ....................................................................................

Do: ...........................................................................................Cấp ngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC V-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH..
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:.......................

…., ngày   tháng   năm

 

THÔNG BÁO

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi: …………………..

Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................

..............................................là......................................................................................................

về việc:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Phòng đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ, lý do và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu

.........., ngày.........tháng.........năm..........
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC V-2

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN.......
TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ………

…., ngày   tháng   năm

 

THÔNG BÁO

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi: ………….

Cơ quan đăng ký kinh doanh:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................

..............................................là......................................................................................................

về việc:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu

.........., ngày.........tháng.........năm..........
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ THÔNG BÁO
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC V-3

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ………

…., ngày   tháng   năm

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Tên cơ quan đăng ký kinh doanh:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ........ đã nhận của ông/bà:....................................................................

là:...................................................................................................................................................

Các giấy tờ về việc: ......................................................................................................................

Gồm:..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày hẹn giải quyết:........../........../.............

 

 

........, ngày.........tháng.........năm..........
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ GIẤY BIÊN NHẬN

 

PHỤ LỤC V-4

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:........

…., ngày   tháng   năm

 

THÔNG BÁO

TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

.......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../..............

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

 

........, ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

 

PHỤ LỤC V-5

TÊN HỘ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: …..

…., ngày   tháng   năm

 

THÔNG BÁO

TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................

.......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..................................Cấp ngày:......../........../..............

Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:                    Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

 

........, ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC V-6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).........................................................................Nam/nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)...............................................................

.......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: (nếu có)..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư:................................................................................................................................

Tổng số: ........................................................................................................................................

Trong đó:

-Tiền Việt Nam: ...........................................................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi...........................................................................................................

- Vàng: ..........................................................................................................................................

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...............................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nay tôi bán DNTN..................................................cho Ông/bà (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

.....................................................................................................................................Nam/nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Giá bán: ........................................................................................................................................

Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ:............................................................................................................................................

Thời điểm giao doanh nghiệp cho người mua:.............................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc bán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 


NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP
(Ký  và ghi rõ họ tên)

........, ngày....... tháng........năm.........
CHỦ DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

 

PHỤ LỤC VI-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ……..

…., ngày   tháng   năm

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:(Tên doanh nghiệp....)

Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Căn cứ kết luận/biên bản làm việc của..........................................................................................

Ngày..............................................................................................................................................

Về việc..........................................................................................................................................

Phòng đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của công ty/doanh nghiệp tư nhân................................................ như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Phòng kinh doanh yêu cầu công ty/doanh nghiệp (theo từng trường hợp quy định tại Điều 46 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP)Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày...........................(nếu)..........................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh/Thành phố
- Chi cục Quản lý thị trường
- ...........
- Lưu:........

.........., ngày.........tháng.........năm..........
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

 

PHỤ LỤC VI-2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN........
TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:

….., ngày   tháng   năm

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC VI PHẠM CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:(Tên hộ kinh doanh....)

Cơ quan đăng ký kinh doanh:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Căn cứ kết luận/biên bản làmviệc/điều tra của............................................................................

Ngày..............................................................................................................................................

Về việc..........................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của hộ kinh doanh..................................................... như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh sau 10 ngày kể từ ngày ký thông báo này

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Chi cục thuế
- Quản lý thị trường cấp huyện
- Lưu:........

.........., ngày.........tháng.........năm..........
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC VI-3

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:

….., ngày   tháng   năm

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI ......................

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp,

- Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh,

- Căn cứ Thông báo số:............................................

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................

.......................................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ...................................................................................

Do: ................................................................................................................................................

Cấp ngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Tên người đại diện theo pháp luật (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Chức danh: ...................................................................................................................................

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Tên, địa chỉ chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điều 2: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày...........................Các Ông/bà...................................

.......................................................................................................................................................

và.................................................................................có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi
   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Cục thuế tỉnh/thành phố
- Chi cục quản lý thị trường
- Các phòng đăng ký kinh doanh.......
   (có địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện....)
- Lưu:........

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC VI-4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN....
TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:....

....., ngày..... tháng.... năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH...............................

- Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh,

- Căn cứ Thông báo số:............................................

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh sau:

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................................

.......................................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ...................................................................................

Do: ................................................................................................................................................

Cấp ngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Tên người đại diện (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).....................................................................

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Chức danh: ...................................................................................................................................

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Điều 2: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, hộ kinh doanh phải tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày...........................Các Ông/bà...................................

.......................................................................................................................................................

và.................................................................................có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ hộ kinh doanh bị thu hồi
   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Chi cục thuế .................
- Cơ quan quản lý thị trường cấp huyện
- Lưu:..........

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 


PHỤ LỤC VII-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG
(tháng ..... năm 200....)

TT

 

Tháng …. năm 200..

Lũy kế từ đầu năm đến nay

DN

TN

CT TNHH 2 TV

CT TNHH 1 TV

CTCP

CTHD

Tổng số DN

Hộ KD

DNTN

CT TNHH 2 TV

CT TNHH 1 TV

CTCP

CT

HD

Tổng số DN

Hộ KD

A

B

1

2

3

4

5

C=1+2+3

+4+5

D

6

7

8

9

10

D=6+7+8=9+10

E

I

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp/Hộ KD (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong đó DNN&V (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn đăng ký (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó vốn đăng ký của DNN&V (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

- Chi nhánh (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Văn phòng đại diện (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

CẤP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành, nghề kinh doanh (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Địa chỉ trụ sở (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người đại diện (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thay đổi vốn đăng ký (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tăng vốn (số DN)

Vốn tăng (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảm vốn (số DN)

Vốn giảm (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập (số DN)

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

IV

DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH GỬI THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐKKD (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH BỊ THU HỒI GIẤY CNĐKKD (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó thu hồi Giấy CNĐKKD do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN bị giải thể (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN bị phá sản (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN chuyển sang tỉnh, thành phố khác (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN tổ chức lại (bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập) (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN chuyển đổi loại hình (công ty được chuyển đổi) (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/Hộ KD vi phạm pháp luật (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộ KD ngừng hoạt động quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan ĐKKD (số hộ KD)

Không áp dụng với Hộ KD

 

Không áp dụng với Hộ KD

 

Hộ KD chuyển sang quận, huyện khác (số hộ KD)

 

 

Hộ KD không tiến hành hoạt động kinh doanh trong 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy CNĐKKD (số hộ KD)

 

 

 

 

....., ngày..... tháng...... năm 200.....
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

DNN&V: là DN có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc có lao động trung bình hằng năm không quá 300 lao động

 

PHỤ LỤC VII-2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG

A. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC

TT

 

Tháng.....năm 200....

Lũy kế từ đầu năm đến nay

công ty nhà nước

Công ty TNHH 2TV trở lên

Công ty TNHH 1 TV

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Tổng số C=1+2

+3+4

+5+6

+7

công ty nhà nước

Công ty TNHH 2TV trở lên

Công ty TNHH 1 TV

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Tổng số D=8+9

+10+11

+12+13

+14

Thành lập mới

Chuyển đổi

Thành lập mới

Cổ phần hóa

Thành lập mới

Chuyển đổi

Thành lập mới

Cổ phần hóa

A

B

1

2

3

4

5

6

7

C

8

9

10