cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 15/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Thông tư 05/2004/TT-BLĐTBXH về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1/1/1995 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15/2005/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 09-03-2005
  • Ngày có hiệu lực: 12-04-2005
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2005/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 15/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 9 THÁNG 03 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐÃ CHẾT TRƯỚC NGÀY 01/01/1995

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH) và Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH) như sau:

I. SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 22/2003/TT-BLĐTBXH

1. Sửa Điểm 2.1, Mục V như sau:

"2.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình, nội dung đào tạo - giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và giao cho Cục Quản lý lao động ngoài nước phát hành tài liệu thống nhất và hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thực hiện."

2. Sửa Điểm 2.1.b, Mục VII như sau:

"b. Thẩm quyền xử lý vi phạm:

b.1. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có thẩm quyền tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng;

b.2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động từ 01 đến 06 tháng; quyết định đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động; quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài."

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 05/2004/TT-BLĐTBXH

1. Sửa đổi đoạn cuối của tiết b, Điểm 1 Mục IV của Thông tư như sau:

"... Các bản sao nói trên có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)..."

2. Bổ sung tiết c, Điểm 1 mục IV của Thông tư như sau:

"c. Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường, của cơ quan, đơn vị quản lý (trước khi chết) về thời điểm chết của người có công."

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)