cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 82/2003/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 14-08-2003
 • Ngày có hiệu lực: 08-09-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-12-2012
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3381 ngày (9 năm 3 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-12-2012
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: