cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân khu vực (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 97/2000/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 12-10-2000
 • Ngày có hiệu lực: 27-10-2000
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 08-04-2004
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 08-04-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-07-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2096 ngày (5 năm 9 tháng 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 24-07-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: