cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tàu vận tải biển đi nước ngoài do Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Tài chính ban hành

 • Số hiệu văn bản: 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 09-01-1999
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-01-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2567 ngày (7 năm 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-01-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 11-01-2006, Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tàu vận tải biển đi nước ngoài do Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Tài chính ban hành bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Quyết định 234/2005/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1999

 

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI,BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 09 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN MỨC KHOÁN CHI PHÍ ĂN ĐỊNH LƯỢNG BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN,VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRÊN TẦU VẬN TẢI BIỂN ĐI NƯỚC NGOÀI

Thi hành quyết định 611/TTg ngày 04/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong doanh nghiệp và văn bản số 1447/CP-VX ngày 09/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ăn định lượng của thuyền viên tầu vận tải biển, Liên tịch Bộ Lao dộng - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tầu vận tải biển đi nước ngoài như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng là công nhân, viên chức làm việc trên tầu vận tải biển trong thời gian đi nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng chế độ ăn định lượng theo quy định tại Quyết định số 611/TTg ngày 4/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng nêu trên, nếu làm việc trên các tầu vận tải biển đi các tuyến trong nước thì vẫn áp dụng chế độ ăn định lượng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên bộ số 06/LB-TT ngày 28/2/1997 của Liên Bộ Lao động -Thương binh và xã hội - Tài chính, không áp dụng chế độ quy định tại Thông tư này.

II- MỨC KHOÁN NGOẠI TỆ

1- Khoán 70% chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tầu vận tải biển trong thời gian đi nước ngoài được hạch toán vào giá thành vận tải, theo các mức cụ thể như sau:

a- Mức 5 USD/ngày/người: áp dụng đối với công nhân, viên chức làm việc trên các tàu vận tải đi tuyến châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi, Địa trung hải và Ấn độ dương.

b- Mức 4 USD/ngày/người: áp dụng đối với công nhân, viên chức làm việc trên các tầu vận tải đi các tuyến nước ngoài còn lại.

Ngoài các mức được hưởng nói trên, công nhận, viên chức phải đóng thêm 30% mức ăn định lượng theo Quyết định số 611/TTg nói trên từ tiền lương của mình.

2- Cách tính:

a- Chế độ hưởng ăn định lượng bằng ngoại tệ chỉ tính theo thời gian định mức của mỗi chuyến đi, cho từng loại tầu, trên từng tuyến và mức độ hoàn thành định mức lao động. Nếu thực hiện 100% định mức lao động trở lên thì được hưởng đủ mức khoán, nếu không hoàn thành định mức lao động thì chỉ được hưởng tương ứng với mức độ thực hiện. Chế độ hưởng ăn định lượng bằng ngoại tệ được tính kể từ ngày tàu rời cảng cuối cùng của Việt Nam đến ngày tàu về đến cảng đầu tiên ở Việt Nam.

b- Tổng công ty hàng hải Việt Nam công bố thời gian chuẩn của mỗi chuyến đi, cho từng loại tầu, trên từng tuyến.

c- Các tàu tổ chức việc ăn uống theo định lượng để bảo đảm sức khoẻ cho người lao động, không được phát tiền cho người lao động tự mua. Trường hợp thật đặc biệt thì Giám đốc mới quyết định phát tiền để người lao động tự mua.

3- Việc thanh quyết toán

Giám đốc công ty vận tải biển có trách nhiện lập kế hoạch vận tải ứng với các chuyến đi, thời gian của mỗi chuyến đi, định mức lao động để lập kế hoạch ngoại tệ và tạm ứng cho tàu 80% số ngoại tệ dự kiến.

Các tàu có trách nhiệm quyết toán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ với Công ty ngay sau khi kết thúc mỗi chuyến đi.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/01/1999. Riêng năm 1998 cho phép được hạch toán vào giá thành vận tải chi phí ăn định lượng của công nhân, viên chức làm việc trên tầu vận tải biển đi nước ngoài theo mức chi phí thực tế nhưng tối đa không qua mức khoán bằng ngoại tệ quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

Trần Văn Tá

(Đã ký)