cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 15/1998/TT-BLĐTBXH ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Bổ sung Thông tư 16/LĐTBXH-TT-1996 về việc tuyển lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 15/1998/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 31-10-1998
 • Ngày có hiệu lực: 15-11-1998
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-10-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1791 ngày (4 năm 11 tháng 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-10-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 11-10-2003, Thông tư số 15/1998/TT-BLĐTBXH ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Bổ sung Thông tư 16/LĐTBXH-TT-1996 về việc tuyển lao động (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành Nghị định 39/2003/NĐ-CP về tuyển lao động (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/1998/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 15/1998/TT-BLĐTBXH NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 16/LĐTBXH-TT NGÀY 5-9-1996 VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 31-10-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về việc làm, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ có liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc tuyển lao động như sau:

1. Bổ sung thêm khoản 5 vào Mục II Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 5-9-1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

"5. Việc nhận và trả lại hồ sơn xin việc làm:

a. Khi nhận hồ sơ xin việc làm của người lao động, người sử dụng lao động phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho người lao động; trong giấy biên nhận phải ghi rõ: ngày tháng năm nhận hồ sơ, hồ sơ bao gồm những gì, thời hạn tuyển. Nếu quá thời hạn tuyển mà vẫn chưa tổ chức việc tuyển chọn hoặc không trúng tuyển, thì người sử dụng lao động phải trả lại hồ sơ xin việc làm cho người lao động, khi người lao động yêu cầu và thu lại giấy biên nhận.

b. Các Trung tâm dịch vụ việc làm khi nhận hồ sơ xin việc làm của người lao động phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho người lao động; trong giấy biên nhận phải ghi rõ: ngày tháng năm nhận hồ sơ, hồ sơ bao gồm những gì. Khi Trung tâm dịch vụ việc làm chưa giới thiệu được việc làm cho người lao động, mà người lao động yêu cầu lấy lại hồ sơ xin việc làm thì Trung tâm dịch vụ việc làm phải trả hồ sơ xin việc làm cho người lao động và thu lại giấy biên nhận".

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu và giải quyết.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)