cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11072/TB-TCHQ ngày 23/11/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là sợi khoáng dạng tấm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11072/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 23-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 23-11-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11072/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Đà Nng tại thông báo s451/TB-PTPL ngày 21/09/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sợi khoáng (sợi len đá) dạng tm - ROCK WOOL BOARD) quy cách: 60cm*120cm*5,5cm.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam); địa chỉ: KCN Long Thành - Long Thành - Đồng Nai; Mã sthuế: 3600672150.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051899750/A12 ngày 18/8/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sợi khoáng, dạng tầm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sợi khoáng, dạng tấm.

thuộc nhóm 6806: Sợi x, bông len đá (rock wool) và các loại sợi khoáng tương tự; vermiculite nung nở, đất sét trương nở, x bọt và các loại vật liệu khoáng trương nở tương tự; các hỗn hợp và các sản phẩm cách nhiệt, cách âm hoặc các vật liệu khoáng hấp thụ âm, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.11 hoặc 68.12 hoặc Chương 69, mã số 6806.10.00 - Sợi xỉ, bông len đá (rock wool) và các loại sợi khoáng tương tự (kể cả hn hợp của chúng), ở dạng rời, dạng tm hoặc dạng cuộn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ t
nh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Thành - Cục Hải quan t
nh Đồng Nai (để t/hiện);
- Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo S
ơn (KCN Long Thành - Long Thành- Đồng Nai)
- Webs
ite Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái