cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 10753/TB-TCHQ ngày 16/11/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ gia chống khô mực in (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10753/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-11-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10753/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích, thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nng tại Thông báo s 377/TB-PTPL ngày 28/8/2015, công văn số 296/PTPLĐN-NV ngày 9/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: LION SPRAY ANTI DRYING AGENT - Phụ gia chống khô mực in, dùng làm nguyên liệu sản xuất mực in (mục 3 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam

Địa chỉ: Lô 201, đường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

MST: 3600668186

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10047297176/A12 ngày 13/07/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mu là sản phẩm chống khô mực in có thành phần cơ bản là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và khí dầu mỏ hóa lỏng, có hàm lượng trên 70%, dạng bình xịt. Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ chiếm tỷ trọng nhiều hơn thành phần khí dầu mỏ hóa lỏng và quyết định bản chất, công dụng chống khô mực in cho sản phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mu là sản phẩm chống khô mực in có thành phần cơ bản là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và khí dầu mỏ hóa lỏng, có hàm lượng trên 70%, dạng bình xịt. Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ chiếm tỷ trọng nhiều hơn thành phần khí dầu mỏ hóa lỏng và quyết định bản chất, công dụng chống khô mực in cho sản phẩm.

thuộc nhóm 27.10 "Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải", phân nhóm 2710.19 “- - Loại khác", mã số 2710.19.90 "- - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,
TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan t
nh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Toyo
Ink Việt Nam (Lô 201, đường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK
, PL-Thanh (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái