cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 10716/TB-TCHQ ngày 16/11/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dây thép mạ kẽm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10716/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-11-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10716/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nng tại thông báo số 498/TB-PTPL ngày 30/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dây thép mạ kẽm - Galvanized steel wire 1.6 (B) - NLSX cáp quang (Mục 1 tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH cáp điện và hệ thống LS Việt Nam; Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, Lộc Khang, Nhơn Trạch, Đồng Nai; MST: 3600840729

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10049894526/A11 ngày 01/08/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây thép không hợp kim có hàm lượng carbon lớn hơn 0,45% tính theo trọng lượng, được mạ kẽm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thép không hợp kim có hàm lượng carbon lớn hơn 0,45% tính theo trọng lượng, được mạ kẽm.

thuộc nhóm 72.17 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”; phân nhóm 7217.20 - Được mạ hoặc tráng kẽm; phân nhóm - - Chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng; mã s 7217.20.99 - - - Loại khác tại Danh mc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,
thành phố (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan Đồng Nai;

- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH cáp điện và hệ thống LS việt Nam;
(KCN Nhơn Trạch 2, Lộc Khang, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-
Trâm (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái