cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 10690/TB-TCHQ ngày 16/11/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Superkleen FC5 Chất xúc tiến lưu hóa cao su (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10690/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-11-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10690/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại Đà Nng tại thông báo số 404/TB-PTPL ngày 09/09/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Superkleen FC5 - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (Kiềm tạo đông dùng sản xuất găng tay cao su y tế ), 1 drum = 230 kg, mới 100%. (Mục 2 tại tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty CP găng tay Nam Việt;

Địa chỉ: 23 A Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

MST: 0309449520.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10049269695/A12 ngày 28/07/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ Long Thành. (Cục HQ Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm làm sạch có thành phần gồm NaClO và KOH trong môi trường nước, dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phm làm sạch có thành phần gồm NaClO và KOH trong môi trường nước, dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ.

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01"; phân nhóm 3402.90 “- Loại khác"; phân nhóm dòng 2 gạch - - Ở dạng lỏng”; mã số 3402.90.19 “- - - Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ
Long Thành (Cục HQ Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty CP găng tay Nam Việt- 23A Nguy
ễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái