cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 10033/TB-TCHQ ngày 29/10/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hòa tan dịch đặc Panacet 810S (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10033/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 29-10-2015
  • Ngày có hiệu lực: 29-10-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10033/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo 1230/TB-PTPL ngày 16/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hòa tan dịch đặc Panacet 810S, dùng cho sản xuất băng vệ sinh (mục 1 Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh; địa chỉ: Cụm CN Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh; MST: 0100507058003.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051070773/A12 ngày 11/08/2015 đăng ký tại Chi cục HQ QL hàng Đầu tư - Gia công - Cục HQ TP Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Phân đoạn của dầu dừa đã tái este hóa.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phân đoạn của dầu dừa đã tái este hóa.

thuộc nhóm 15.16 “Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm”, phân nhóm 1516.20 “- Mỡ và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng”, phân nhóm “- - Mỡ và dầu đã tái este hóa và các phần phân đoạn của chúng”, mã số 1516.20.14 “ - - - Của dừa” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL hàng ĐT - GC - Cục HQ TP Hà Nội;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh (đ/chỉ: Cụm CN Tân Chi, X. Tân Chi, H. Tiên Du, Bắc Ninh)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái