cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 9955/TB-TCHQ ngày 27/10/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là 05#&Cardanol chiết xuất từ vỏ hạt điều, dạng lỏng dùng để sản xuất chất pha loãng, ứng dụng trong công nghệ sơn phủ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 9955/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 27-10-2015
  • Ngày có hiệu lực: 27-10-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9955/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minh tại thông báo số 1863/TB-PTPLHCM ngày 17/8/2015, công văn CV/CSP/151001 ngày 28/9/2015 và công văn số CV/CSP/151014 ngày 13/10/2015 của Công ty TNHH CSP và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 05#&Cardanol

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH CSP; Địa chỉ: đường N5, KCN Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai; Mã số thuế: 3603210193.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10046036966/E31 ngày 01/7/2015 tại Chi cục Hải quan Thống Nhất-Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chiết xuất từ vỏ hạt điều, dạng lỏng

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chiết xuất từ vỏ hạt điều, dạng lỏng.

(Theo công văn giải trình của doanh nghiệp về công dụng của mặt hàng: dùng để sản xuất chất pha loãng, ứng dụng trong công nghệ sơn phủ).

Thuộc nhóm 13.02 “Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật”, phân nhóm “- Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật”, phân nhóm 1302.19 “- - Loại khác”, mã số 1302.19.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Thống Nhất (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH CSP;
(Đ/c: đường N5, KCN Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái