cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư 23/2017/TT-BCT về quy định nội dung, trình tự thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • Số hiệu văn bản: 23/2017/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 16-11-2017
 • Ngày có hiệu lực: 02-01-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2331 ngày (6 năm 4 tháng 21 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp theo Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Đơn vị phân phối điện.

2. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện.

3. Khách hàng sử dụng điện.

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện.

5. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia (Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia).

6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

7. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3.  Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. An ninh hệ thống điện là khả hoặc một khoảng thời gian xác định có xét đến các ràng buộc trong hệ thống điện.

2. Biểu đồ thống kê công suất LDC (viết theo tiếng Anh là Load Duration Curve) là biểu đồ biểu diễn các mức công suất theo thứ tự giảm dần và thời lượng vận hành của từng mức công suất trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Điều chỉnh phụ tải điện là một trong những chương trình quản lý nhu cầu điện nhằm khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia theo các tín hiệu về giá điện hoặc các cơ chế khuyến khích khi có yêu cầu của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải hoặc cần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

4. Đơn vị phân phối điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán điện, bao gồm:

a) Tổng công ty Điện lực;

b) Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công ty Điện lực tỉnh).

5. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ Đơn vị phân phối điện để bán lẻ điện cho Khách hàng sử dụng điện.

6. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện là đơn vị thực hiện triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện, bao gồm:

a) Đơn vị phân phối điện;

b) Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện.

7. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, bao gồm các cấp điều độ:

a) Cấp điều độ quốc gia;

b) Cấp điều độ miền.

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện là đơn vị được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có đủ cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin và nhân sự phù hợp để đảm nhận vai trò trung gian giữa khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán điện để thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán điện.

9. Đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (sau đây viết tắt là Đường phụ tải cơ sở) là biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện được xây dựng, dự báo từ cơ sở dữ liệu đo đếm điện năng theo chu kỳ 30 phút trong quá khứ. Đường phụ tải cơ sở đặc trưng cho xu hướng và thói quen tiêu thụ điện của khách hàng sử dụng điện trong một ngày hoặc một thời điểm cụ thể dự kiến xảy ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Đường phụ tải cơ sở được sử dụng để tính toán công suất, điện năng điều chỉnh giảm của khách hàng sau khi kết thúc sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

10.  Hệ thống quản lý thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện là một công cụ bao gồm hệ thống phần mềm, phần cứng, cổng thông tin điện tử do Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện xây dựng, quản lý để hỗ trợ và giám sát việc thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

11.  Hệ số phụ tải điện là hệ số để đánh giá hiệu quả sử dụng điện của các phụ tải điện hoặc hệ thống điện và được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

- kpt: Hệ số phụ tải điện;

- Ptb: Công suất mang tải trung bình của phụ tải điện hoặc hệ thống điện trong chu kỳ tính toán;

- Pmax: Công suất mang tải cực đại của phụ tải điện hoặc hệ thống điện trong chu kỳ tính toán.

12. Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện là hợp đồng giữa khách hàng sử dụng điện và Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

13. Hợp đồng cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện là hợp đồng giữa Đơn vị phân phối điện và Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện để cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện.

14. Khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện là khách hàng sử dụng điện đã ký kết Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để tham gia vào các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

15. Quản lý nhu cầu điện là tập hợp các giải pháp kỹ thuật - công nghệ - kinh tế - xã hội nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng điện, đơn vị điện lực sản xuất, kinh doanh điện và sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm, qua đó góp phần tối ưu cân bằng cung cầu điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện của toàn hệ thống điện.

16. Sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là khoảng thời gian mà khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện thực hiện điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện của mình sau khi nhận được thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

17. Thiếu nguồn điện là trường hợp hệ thống điện thiếu điện năng hoặc thiếu công suất hoặc vừa thiếu điện năng, vừa thiếu công suất để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện.

Điều 4.  Nguyên tắc thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau đây:

1. Cân bằng cung cầu trong trường hợp hệ thống điện thiếu nguồn điện.

2. Giảm tình trạng quá tải hoặc vượt giới hạn truyền tải, loại trừ nguy cơ quá tải lưới điện (trừ trường hợp sa thải phụ tải khẩn cấp).

3. Nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

Chương II

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Mục 1. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Điều 5.  Đánh giá nhu cầu thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện cho hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền, hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý với các nội dung chính sau:

1. Phân tích, đánh giá biểu đồ phụ tải điện các năm trước liền kề của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Nghiên cứu phụ tải điện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

3. Dự báo nhu cầu phụ tải điện theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

4. Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điện, kế hoạch đầu tư nguồn điện, lưới điện và đánh giá an ninh hệ thống điện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

5. Xác định nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 6. Phân tích, đánh giá biểu đồ phụ tải hệ thống điện

Thực hiện xây dựng, phân tích và đánh giá biểu đồ phụ tải hệ thống điện các năm trước liền kề (tối thiểu là 03 năm) để xác định những thông tin, đặc điểm về phụ tải điện, cụ thể như sau:

1. Xây dựng và phân tích biểu đồ phụ tải điện, biểu đồ thống kê công suất LDC của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý.

2. Phân tích, đánh giá tốc độ tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý.

3. Xác định hệ số phụ tải điện của hệ thống điện theo tháng, năm.

4. Đánh giá nhu cầu phụ tải điện cần tiết giảm trong các chương trình điều chỉnh phụ tải điện để cải thiện hệ số phụ tải điện của hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư mới hoặc cải tạo hệ thống điện.

Điều 7. Nghiên cứu phụ tải điện

1. Thực hiện nghiên cứu phụ tải điện theo Quy định nội dung, phương pháp và trình tự nghiên cứu phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành để sử dụng đánh giá tiềm năng thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, bao gồm các nội dung sau:

a) Xây dựng biểu đồ phụ tải điện của từng thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện;

b) Phân tích biểu đồ phụ tải điện của từng thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện và đánh giá các nội dung sau:

- Đánh giá tỷ trọng đóng góp của từng thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện trong thời gian cao điểm của hệ thống điện. Xác định các thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện có đóng góp lớn vào công suất cực đại trong thời gian cao điểm của hệ thống điện;

- Đánh giá xu thế thay đổi biểu đồ phụ tải điện của các thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện có đóng góp tỷ trọng lớn trong thời gian cao điểm của hệ thống điện;

- Đánh giá tốc độ tăng trưởng của các thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện.

2. Xác định thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện có tiềm năng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo kết quả nghiên cứu phụ tải điện.

Điều 8. Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điện, kế hoạch đầu tư nguồn điện, lưới điện và đánh giá an ninh hệ thống điện

1. Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điện và tình hình cung cấp điện; thống kê, đánh giá hiện trạng vận hành lưới điện, tình trạng mang tải của đường dây, trạm biến áp bao gồm: Số lần, số giờ và phần trăm thời gian đầy tải (mức mang tải từ 90% đến 100%), quá tải theo chu kỳ xác định (mức mang tải từ trên 100% đến 110% và mức mang tải trên 110%), hệ số phụ tải điện.

2. Phân tích, đánh giá kế hoạch, tiến độ đầu tư nguồn điện, lưới điện. Lập và đánh giá kế hoạch vận hành hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện.

3. Thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện hoặc khả năng đảm bảo cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền, hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý.

4. Xác định nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên cơ sở kết quả đánh giá hiện trạng hệ thống điện, kế hoạch đầu tư nguồn điện, lưới điện, kế hoạch vận hành hệ thống điện và đánh giá an ninh hệ thống điện:

a) Nhu cầu thực hiện điều chỉnh phụ tải điện khi hệ thống điện quốc gia hoặc hệ thống điện miền thiếu nguồn điện đáp ứng nhu cầu phụ tải điện, bao gồm:

- Khu vực lưới điện có thể xảy ra thiếu nguồn điện;

- Thời điểm, khoảng thời gian có thể xảy ra thiếu nguồn điện;

- Mức công suất, điện năng cần tiết giảm để đảm bảo an ninh hệ thống điện.

b) Nhu cầu thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện do quá tải lưới điện hoặc vượt giới hạn truyền tải, bao gồm:

- Khu vực lưới điện (trạm biến áp, đường dây) có khả năng quá tải hoặc vượt giới hạn truyền tải;

- Thời điểm, khoảng thời gian có thể xảy ra quá tải hoặc vượt giới hạn truyền tải;

- Tỷ lệ quá tải, mức công suất, điện năng cần tiết giảm để giảm tình trạng lưới điện quá tải hoặc vượt giới hạn truyền tải.

c) Nhu cầu thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để tối thiểu hóa chi phí mua điện toàn hệ thống hoặc cải thiện hệ số phụ tải điện của hệ thống điện, bao gồm:

- Khu vực lưới điện có thể thực hiện điều chỉnh phụ tải điện;

- Thời điểm, khoảng thời gian cần phải thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

- Mức công suất, điện năng cần tiết giảm để nâng cao hiệu quả kinh tế hệ thống điện.

Điều 9. Xác định nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Tổng hợp, đánh giá và xác định nhu cầu thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên cơ sở kết quả thực hiện quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư này, bao gồm các nội dung sau:

1. Tổng công suất, điện năng cần tiết giảm từ các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Khu vực lưới điện (trạm biến áp, đường dây) có thể thực hiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Dự kiến thời điểm, khoảng thời gian thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Đối tượng khách hàng sử dụng điện có tiềm năng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

5. Lý do thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc đánh giá nhu cầu thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

a) Chỉ đạo Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị phân phối điện đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại Thông tư này;

b) Thông qua kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới do Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia lập và trình theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Báo cáo Cục Điều tiết điện lực kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong hệ thống điện quốc gia năm tới trong kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới được lập theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

2. Trách nhiệm của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia

a) Đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền cho năm tới, tháng tới và tuần tới. Nội dung đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền là một phần của kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới được lập theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

b) Thông báo cho các Đơn vị phân phối điện và báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền trong kế hoạch vận hành hoặc phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

3. Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện

Đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong phạm vi quản lý trên cơ sở kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia cung cấp và đặc thù hệ thống điện trong phạm vi quản lý. Nội dung đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện là một phần của kế hoạch vận hành hoặc phương thức vận hành hệ thống điện phân phối theo Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

4. Trách nhiệm của Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện

Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị phân phối điện trong quá trình đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Mục 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN

Điều 11. Quy định chung về kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện cho năm tới, tháng tới và tuần tới trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện quy định tại Mục 1 Chương này;

2. Kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện năm tới, tháng tới và tuần tới là một phần của kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối được Đơn vị phân phối điện lập và công bố theo Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

3. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm:

a) Tổng công ty Điện lực hoàn thành xây dựng, tổng hợp kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện cho năm tới của toàn Tổng công ty và các Công ty Điện lực tỉnh để báo cáo Cục Điều tiết điện lực;

b) Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, các Công ty Điện lực tỉnh hoàn thành kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện cho năm tới của đơn vị để báo cáo Sở Công Thương địa phương.

4. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tháng tới và tuần tới trên cơ sở kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện năm tới. Kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện được cập nhật liên tục trên cơ sở các số liệu đầu vào cho đến thời điểm trước khi gửi thông báo thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện cho Khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 12.  Nội dung kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư này.

2. Phạm vi, mục tiêu cụ thể thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, bao gồm:

a) Khu vực lưới điện, trạm biến áp, đường dây dự kiến thực hiện điều chỉnh phụ tải điện;

b) Mức công suất, điện năng tiết giảm; thời điểm, khoảng thời gian dự kiến thực hiện và tổng số sự kiện điều chỉnh phụ tải điện dự kiến thực hiện;

c) Lý do thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

3. Phương án thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

a) Phân tích, lựa chọn chương trình điều chỉnh phụ tải điện phù hợp với mục tiêu điều chỉnh phụ tải điện, đối tượng khách hàng tham gia, hiện trạng lưới điện;

b) Nội dung của từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện dự kiến thực hiện, bao gồm:

- Tên và nội dung của chương trình;

- Đối tượng và số lượng khách hàng dự kiến tham gia chương trình;

- Công suất, điện năng dự kiến tiết giảm;

- Thời điểm và khoảng thời gian dự kiến thực hiện;

- Tổng số sự kiện điều chỉnh phụ tải điện dự kiến thực hiện;

- Các cơ chế khuyến khích của chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu có).

Chương III

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Mục 1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Điều 13.  Các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Các chương trình điều chỉnh phụ tải điện được phân loại căn cứ theo cơ chế khuyến khích của chương trình, bao gồm:

1. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp

a) Chương trình tiết giảm phụ tải điện;

b) Chương trình tiết giảm phụ tải điện khẩn cấp.

Nội dung chi tiết của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp được quy định tại Phụ lục 1A ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện thông qua cơ chế giá điện a) Chương trình biểu giá điện hai thành phần;

b) Chương trình biểu giá điện cực đại thời gian thực.

Nội dung chi tiết của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện thông qua cơ chế giá điện được quy định tại Phụ lục 1B ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện thông qua ưu đãi phi thương mại.

Nội dung chi tiết của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện thông qua ưu đãi phi thương mại được quy định tại Phụ lục 1C ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện.

Nội dung chi tiết của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện được quy định tại Phụ lục 1C ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Ngoài các chương trình điều chỉnh phụ tải điện quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có thể nghiên cứu, đề xuất chương trình điều chỉnh phụ tải điện khác trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Điều 14.  Khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Căn cứ nội dung từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện, điều kiện cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, khách hàng quyết định lựa chọn và đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Khi tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, khách hàng có trách nhiệm:

a) Phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin cho Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để đánh giá tiềm năng điều chỉnh phụ tải điện của khách hàng;

b) Đàm phán, ký kết Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

c) Thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo nội dung trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã ký kết.

Điều 15.  Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện

Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện có các quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Đại diện cho một hoặc nhóm khách hàng đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị bán điện để đáp ứng nhu cầu thực hiện điều chỉnh phụ tải điện ở quy mô lớn.

2. Thay mặt khách hàng do mình đại diện thực hiện các nghĩa vụ của khách hàng trong các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Được hưởng lợi ích từ việc thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo thỏa thuận với khách hàng.

4. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 16.  Khuyến khích thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Khách hàng tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện được hưởng một trong các ưu đãi sau:

a) Khoản tiền khuyến khích trên cơ sở sản lượng điện năng hoặc công suất tiết giảm của khách hàng sau khi thực hiện các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

b) Khuyến khích thông qua cơ chế giá điện;

c) Ưu tiên nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống điện.

2. Khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện được hưởng các ưu đãi cụ thể đối với chương trình điều chỉnh phụ tải điện mà khách hàng đăng ký tham gia, thực hiện và được xác định cụ thể trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Cơ chế khuyến khích tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Mục 2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Điều 17.  Trình tự thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp được thực hiện theo các bước chính sau:

a) Khách hàng đăng ký, ký hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện xây dựng phương án, tính toán đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình và phối hợp với khách hàng thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

c) Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

2. Chương trình điều chỉnh phụ tải điện thông qua cơ chế giá điện và cơ chế khuyến khích ưu tiên nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng được thực hiện theo các bước chính sau:

a) Khách hàng đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện phối hợp với khách hàng thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 18.  Đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Khách hàng đăng ký tham gia chương trình cho Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm thực hiện đánh giá sơ bộ thông tin của khách hàng đăng ký tham gia, quyết định tiếp nhận hoặc tư vấn thêm cho khách hàng về khả năng tham gia chương trình.

3. Trường hợp khách hàng được đánh giá có tiềm năng tham gia chương trình thông qua bước đánh giá sơ bộ, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm phối hợp với khách hàng để thực hiện khảo sát, đánh giá thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng.

4. Kết thúc khảo sát, đánh giá thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và khách hàng thống nhất, ký kết Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện áp dụng cơ chế khuyến khích tài chính được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này.

5. Sau khi khách hàng và Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện ký Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin của khách hàng vào Hệ thống quản lý chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 19.  Xây dựng phương án và thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện

1. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư này, cập nhật phương thức vận hành hệ thống điện và yêu cầu cụ thể của Đơn vị điều độ hệ thống điện, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm xây dựng phương án và kiểm tra, đánh giá khả năng thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện căn cứ vào các nội dung sau:

a) Dữ liệu lưu trữ trên Hệ thống quản lý chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Các thoả thuận cụ thể trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã ký kết.

2. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện quyết định việc thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện và tính toán đường phụ tải cơ sở của các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

3. Trước thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm gửi thông báo sự kiện và đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện đã được tính toán (nếu có) cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Hình thức và nội dung thông báo được quy định trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã ký kết với khách hàng.

4. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm thông báo thời điểm bắt đầu và kết thúc sự kiện điều chỉnh phụ tải điện cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

5. Sau khi kết thúc sự kiện điều chỉnh phụ tải điện, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm tính toán công suất, sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng (nếu có).

Điều 20.  Tính toán đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm tính toán đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo phương pháp quy định tại Quy trình tính toán và thông báo đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

2. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm cập nhật hàng ngày dữ liệu đo đếm từ công tơ điện tử của khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo chu kỳ 30 phút/lần và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu và Hệ thống quản lý chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm kiểm tra đồng bộ thời gian công tơ điện tử của khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với hệ thống thu thập, lưu trữ số liệu đo đếm.

4. Sau khi hoàn thành tính toán đường phụ tải cơ sở của khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm gửi thông báo kết quả tính toán đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia theo thoả thuận trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 21. Tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện

1. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm thu thập, kiểm tra, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu trên Hệ thống quản lý chương trình điều chỉnh phụ tải điện để tính toán công suất, sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng tham gia trong mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

2. Sau khi kiểm tra dữ liệu đầy đủ, Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện thực hiện tính toán công suất, sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích (nếu có) cho khách hàng tham gia theo phương án đã được thống nhất trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm thông báo kết quả tính toán công suất, sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích (nếu có) cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

4. Khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận lại kết quả tính toán làm cơ sở để Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện thanh toán khoản tiền khuyến khích (nếu có).

Chương IV

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Điều 22.  Giám sát và đánh giá thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện có trách nhiệm lưu trữ các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác giám sát và đánh giá thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện, bao gồm các nội dung chính sau:

a) Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình phụ tải điện của khách hàng;

b) Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

c) Hợp đồng cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện giữa Đơn vị phân phối điện và Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện;

d) Các thông báo cho khách hàng về đường phụ tải cơ sở, về việc thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

đ) Các số liệu đo đếm để tính toán công suất, sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng tham gia trong mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

e) Số liệu thống kê của hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý tại các thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện như công suất, điện năng, hệ số phụ tải điện, mức độ mang tải của lưới điện;

g) Kết quả tính toán và thực hiện thanh toán khoản tiền khuyến khích cho khách hàng.

Điều 23. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, Tổng công ty Điện lực báo cáo Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thông báo cho Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia kết quả thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện của năm trước, bao gồm các nội dung sau:

a) Chi tiết các chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã thực hiện: Mục tiêu, nội dung, phạm vi của chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Chi tiết về biểu giá, khoản tiền khuyến khích hoặc các cơ chế khuyến khích khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

c) Thống kê, tổng hợp kết quả các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện đã thực hiện trong năm trước liền kề;

d) Tổng hợp các khoản tiền khuyến khích thực tế thực hiện từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong năm;

đ) Đánh giá so sánh giữa mục tiêu và kết quả thực hiện; hiệu quả của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; tỷ lệ (%) công suất tiết giảm được trong các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện với công suất của hệ thống điện khi không thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Trước ngày 10 hàng tháng, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, các Công ty Điện lực tỉnh có trách nhiệm bổ sung kết quả thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện vào báo cáo vận hành hệ thống điện của tháng trước liền kề và báo cáo Sở Công Thương tại địa phương, bao gồm các nội dung sau:

a) Thống kê, tổng hợp kết quả các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện đã thực hiện trong tháng trước liền kề;

b) Tổng hợp các khoản tiền khuyến khích thực tế thực hiện từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện của tháng trước liền kề.

3. Trước ngày 15 hàng tháng, Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm bổ sung kết quả thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện vào báo cáo vận hành hệ thống điện của tháng trước liền kề và báo cáo Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thông báo cho Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, bao gồm các nội dung sau:

a) Thống kê, tổng hợp kết quả các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện đã thực hiện trong tháng trước liền kề;

b) Tổng hợp các khoản tiền khuyến khích thực tế thực hiện từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện của tháng trước liền kề.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực và Công ty Điện lực có trách nhiệm quảng bá và giới thiệu nội dung, mục tiêu và lợi ích của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện được ban hành kèm theo Thông tư này cho các khách hàng sử dụng điện trong phạm vi quản lý.

3. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Cục Điều tiết điện lực ban hành các quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện, bao gồm:

a) Quy trình đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Quy trình tính toán và thông báo đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

c) Quy trình thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

d) Quy trình tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng sau khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, yêu cầu các đơn vị có liên quan phản ánh trực tiếp về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công thương để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao,
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Các Thứ trưởng Bộ Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website: Chính phủ, Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Các Công ty điện lực tỉnh;
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC 1A

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN ÁP DỤNG CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện)

I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾT GIẢM PHỤ TẢI ĐIỆN CLP
(Viết theo tiếng Anh là Curtailable Load Program)

1. Đối tượng khách hàng

a) Đối tượng khách hàng của Chương trình tiết giảm phụ tải điện CLP là những khách hàng thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại có dây chuyền sản xuất kinh doanh linh hoạt, có quy mô tiêu thụ điện từ trung bình đến lớn và đã được trang bị công tơ điện tử có khả năng thu thập số liệu đo đếm từ xa và lưu trữ số liệu theo chu kỳ 30 phút/lần;

b) Việc tham gia Chương trình tiết giảm phụ tải điện CLP của khách hàng là hoàn toàn tự nguyện.

2. Nội dung chương trình

a) Chương trình tiết giảm phụ tải điện CLP thực hiện dựa trên sự hoạt động linh hoạt trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của khách hàng sử dụng điện. Khách hàng có thể linh hoạt ưu tiên lựa chọn giữ lại những phụ tải điện hay dây chuyền sản xuất quan trọng để tiếp tục vận hành và chủ động ngừng hoặc tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của những phụ tải điện khác trong thời gian xảy ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện khi được yêu cầu. Khách hàng tham gia Chương trình tiết giảm phụ tải điện CLP chủ động và tự quyết định quy mô và loại phụ tải điện trong dây chuyền sản xuất kinh doanh thực hiện ngừng hoặc tiết giảm khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Khách hàng có thể thực hiện điều chỉnh phụ tải của mình bằng cách điều chỉnh tự động hoặc bằng tay tùy thuộc vào thỏa thuận với Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý năng lượng của khách hàng;

b) Khách hàng được thông báo trước khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện, thời gian thông báo trước ít nhất 24 giờ so với thời điểm dự kiến thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Thông báo này được gửi tới khách hàng trước khi thực hiện bằng hình thức được thỏa thuận trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với Đơn vị thực hiện điều chỉnh phụ tải điện;

c) Thời gian tối đa cho mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là không quá 03 giờ tùy thuộc vào mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện và thông báo của Đơn vị thực hiện điều chỉnh phụ tải điện. Tổng số lần dự kiến thực hiện điều chỉnh phụ tải điện trong một năm được xác định cụ thể trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện căn cứ vào điều kiện của hệ thống điện và hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

3. Cơ chế khuyến khích

Cơ chế khuyến khích cho chương trình tiết giảm phụ tải điện CLP dựa trên công suất, sản lượng điện năng tiết giảm thực tế của khách hàng theo quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾT GIẢM PHỤ TẢI ĐIỆN KHẨN CẤP
(Viết theo tiếng Anh là Emergency Demand Response Program)

1. Đối tượng khách hàng

a) Đối tượng khách hàng của Chương trình tiết giảm phụ tải điện khẩn cấp EDRP là những khách hàng thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại có dây chuyền sản xuất kinh doanh linh hoạt, có quy mô tiêu thụ điện lớn, có khả năng thay đổi hoặc giảm nhu cầu sử dụng điện nhanh và đã được trang bị công tơ điện tử có khả năng thu thập số liệu đo đếm từ xa và lưu trữ số liệu theo chu kỳ 30 phút/lần;

b) Việc tham gia Chương trình tiết giảm phụ tải điện khẩn cấp EDRP của khách hàng là hoàn toàn tự nguyện.

2. Nội dung chương trình

a) Chương trình tiết giảm phụ tải điện khẩn cấp EDRP thực hiện căn cứ trên sự hoạt động linh hoạt trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của khách hàng sử dụng điện. Phụ tải điện của khách hàng phải có khả năng điều chỉnh và tiết giảm nhanh nhu cầu sử dụng điện sau khi nhận được thông báo thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Khách hàng có thể linh hoạt ưu tiên lựa chọn giữ lại những phụ tải điện hay dây chuyền sản xuất quan trọng để tiếp tục vận hành và chủ động ngừng hoặc tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của những phụ tải khác trong thời gian xảy ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện khi được yêu cầu. Khách hàng tham gia Chương trình tiết giảm phụ tải điện khẩn cấp EDRP chủ động và tự quyết định quy mô và loại phụ tải điện trong dây chuyền sản xuất kinh doanh thực hiện ngừng hoặc tiết giảm khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Khách hàng có thể thực hiện điều chỉnh phụ tải của mình bằng cách điều chỉnh tự động hoặc bằng tay tùy thuộc vào thỏa thuận với Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý năng lượng của khách hàng;

b) Khách hàng được thông báo trước khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện, thời gian thông báo trước ít nhất 02 giờ so với thời điểm dự kiến thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Thông báo này được gửi tới khách hàng trước khi thực hiện bằng hình thức đã được thảo thuận trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với Đơn vị thực hiện điều chỉnh phụ tải điện;

c) Thời gian tối đa cho mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là không quá 03 giờ tùy thuộc vào mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện và thông báo của Đơn vị thực hiện điều chỉnh phụ tải điện. Tổng số lần dự kiến thực hiện điều chỉnh phụ tải điện trong một năm được xác định cụ thể trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện căn cứ vào điều kiện của hệ thống điện và hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

3. Cơ chế khuyến khích

Khách hàng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện khẩn cấp EDRP sẽ nhận được cơ chế khuyến khích cao hơn cơ chế khuyến khích cho khách hàng tham gia Chương trình tiết giảm phụ tải điện CLP và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành./.

 

PHỤ LỤC 1B

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN THÔNG QUA CƠ CHẾ GIÁ ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện)

I. CHƯƠNG TRÌNH BIỂU GIÁ ĐIỆN HAI THÀNH PHẦN

1. Đối tượng khách hàng

Đối tượng khách hàng tham gia chương trình biểu giá điện hai thành phần gồm các khách hàng sử dụng điện đang áp dụng biểu giá điện theo thời gian (Time of Use - TOU) và đã cài đặt công tơ điện tử, thu thập số liệu đo đếm từ xa.

2. Nội dung chương trình

Chương trình biểu giá điện hai thành phần là chương trình có biểu giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện gồm hai thành phần giá điện (giá điện năng và giá công suất). Biểu giá điện hai thành phần được thiết kế để tăng cường thêm tín hiệu về giá điện, khuyến khích khách hàng sử dụng điện thay đổi thói quen sử dụng điện và dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện để san bằng biểu đồ phụ tải, giảm phụ tải giờ cao điểm của hệ thống điện.

Công suất được sử dụng để tính toán giá công suất là công suất tiêu thụ lớn nhất của khách hàng được ghi nhận theo quy định trong chu kỳ thanh toán.

3. Cơ chế giá điện

a) Chương trình biểu giá điện hai thành phần sử dụng cơ chế khuyến khích thông qua biểu giá điện, khách hàng sử dụng điện tự quyết định mức tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của mình, đặc biệt trong khung giờ cao điểm để giảm chi phí mua điện. Không có khuyến khích tài chính trực tiếp nào trong Chương trình biểu giá điện hai thành phần;

b) Cơ chế giá điện cho chương trình biểu giá điện hai thành phần do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH BIỂU GIÁ CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI THỜI GIAN THỰC

1. Đối tượng khách hàng

a) Khách hàng sử dụng điện thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại đã trang bị công tơ điện tử đo đếm, thu thập số liệu từ xa theo chu kỳ 30 phút/lần đều có thể tham gia vào chương trình;

b) Việc tham gia Chương trình biểu giá công suất cực đại thời gian thực của khách hàng là hoàn toàn tự nguyện.

2. Nội dung chương trình

- Chương trình biểu giá công suất cực đại thời gian thực là chương trình có biểu giá điện được bổ sung thêm thành phần giá điện tăng rất cao so với biểu giá điện theo thời gian (TOU) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện để tác động trực tiếp vào thói quen sử dụng điện của khách hàng và khuyến khích khách hàng chủ động thay đổi nhu cầu sử dụng điện hoặc tiết giảm nhu cầu sử dụng điện trong các giờ cao điểm của hệ thống điện;

- Khách hàng tham gia chủ động và tự quyết định quy mô phụ tải điện mà họ có thể thay đổi hoặc tiết giảm để tránh bị áp mức giá điện rất cao khi sử dụng điện trong những thời điểm cao điểm của hệ thống điện. Bằng cách giảm việc sử dụng điện trong thời điểm cao điểm của hệ thống điện, khách hàng tránh bị áp mức giá cao hơn và giảm chi phí tiền điện của khách hàng hàng tháng.

3. Cơ chế giá điện

a) Biểu giá công suất cực đại thời gian thực bao gồm biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày (Time of Use - TOU) và một thành phần giá điện đặc biệt áp dụng cho các thời điểm cao điểm của hệ thống điện theo thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Cơ chế giá điện cho chương trình biểu giá công suất cực đại thời gian thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành./.

 

PHỤ LỤC 1C

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN SỬ DỤNG CÁC ƯU ĐÃI PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN TỰ NGUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện)

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN SỬ DỤNG CÁC ƯU ĐÃI PHI THƯƠNG MẠI

1. Đối tượng khách hàng

Khách hàng sử dụng điện thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại có quy mô vừa và lớn đã được trang bị công tơ điện tử, thu thập số liệu đo đếm từ xa, đặc biệt là các khách hàng có nguồn cung cấp nội bộ. Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình phải có khả năng tiết giảm tiêu thụ điện trong vòng 30 phút từ khi nhận được thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và phải có khả năng giảm 10% - 20% tiêu thụ điện so với nhu cầu phụ tải thực tế của họ trong chế độ vận hành bình thường.

2. Nội dung chương trình

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện sử dụng ưu đãi phi thương mại được thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào sự hợp tác, tự nguyện tham gia của khách hàng sử dụng điện. Khi tham gia theo thỏa thuận với Đơn vị thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, tùy theo điều kiện của hệ thống điện, khách hàng sử dụng điện được ưu tiên áp dụng một trong các nội dung sau: Nâng cao chất lượng dịch vụ, ưu tiên cung cấp điện, không bị cắt điện luân phiên khi hệ thống điện bị thiếu nguồn hay quá tải trừ trường hợp sự cố hoặc sa thải phụ tải tự động.

3. Cơ chế khuyến khích

Không có cơ chế khuyến khích tài chính cụ thể cho khách hàng khi tham gia chương trình này. Lợi ích của khách hàng khi tham gia chương trình là được ưu tiên nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống điện.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN TỰ NGUYỆN

1. Đối tượng khách hàng

Tất cả khách hàng sử dụng điện đều có thể đăng ký tự nguyện tham gia chương trình tiết giảm phụ tải tự nguyện.

2. Nội dung chương trình

Chương trình tiết giảm phụ tải tự nguyện là chương trình kêu gọi khách hàng tự nguyện giảm tiêu thụ điện năng trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc thiếu nguồn cung cấp hoặc sự cố nguồn điện dẫn tới mất cân bằng cung cầu.

3. Cơ chế khuyến khích

Không có cơ chế khuyến khích tài chính cụ thể cho khách hàng khi tham gia chương trình này. Khách hàng tự nguyện điều chỉnh, thay đổi thói quen sử dụng điện hoặc chủ động tiết giảm phụ tải điện vào thời điểm cao điểm của hệ thống điện vì lợi ích chung của hệ thống điện và toàn xã hội./.

 

PHỤ LỤC 2

MẪU HỢP ĐỒNG

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

ÁP DỤNG CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện)

 

HỢP ĐỒNG

 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

 

Giữa

 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU
CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

 

 

[KHÁCH HÀNG]

 

……………..

 

 

 

……, ngày……tháng …… năm ……

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

HỢP ĐỒNG

Tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Số:… /… &…

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số ……/2017/TT-BCT ngày     tháng    năm 2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên,

Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:

Bên A: [Tên Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện]

Đại diện là: ...

Chức vụ: ...

Địa chỉ: …

Điện thoại: ...; Fax: ...

Mã số thuế: ...

Tài khoản số: ...

Bên B: [Tên khách hàng tham gia]

Đại diện là: ...

Chức vụ: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...; Fax: ...

Mã số thuế: ...

Tài khoản số: ....

Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với các nội dung sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Các bên tham gia là Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Danh mục phụ tải điện tham gia chương trình là danh sách các phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện, quy mô công suất tối đa có thể tiết giảm của phụ tải điện và thời gian tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (sau đây viết tắt là Đường phụ tải cơ sở) là biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện được xây dựng, dự báo từ cơ sở dữ liệu đo đếm điện năng theo chu kỳ 30 phút trong quá khứ. Đường phụ tải cơ sở đặc trưng cho xu hướng và thói quen tiêu thụ điện của khách hàng sử dụng điện trong một ngày hoặc một thời điểm cụ thể dự kiến xảy ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Đường phụ tải cơ sở được sử dụng để tính toán công suất, điện năng điều chỉnh giảm của khách hàng sau khi kết thúc sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Giới hạn điều chỉnh phụ tải điện là công suất tiết giảm tối đa trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện được xác định riêng cho từng khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Giới hạn điều chỉnh phụ tải điện được Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải và khách hàng thống nhất trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

5. Hệ thống quản lý thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện là một công cụ bao gồm hệ thống phần mềm, phần cứng, cổng thông tin điện tử do Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện xây dựng, quản lý để hỗ trợ và giám sát việc thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

6. Khoản tiền khuyến khích là khoản tiền mà khách hàng sử dụng điện nhận được từ Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện sau mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện diễn ra và được tính toán căn cứ vào điện năng tiết giảm của khách hàng trong sự kiện đó theo cơ chế khuyến khích áp dụng cho chương trình và do cơ quan quản lý nhà nước quy định.

7. Sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng là sản lượng điện năng mà khách hàng tham gia chương trình tiết giảm được trong mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

8. Sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là khoảng thời gian mà khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện thực hiện điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện của mình, sau khi nhận được thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

9. Thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện gửi tới các khách hàng tham gia chương trình về nội dung một sự kiện điều chỉnh phụ tải sẽ diễn ra.

10. Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện là Hợp đồng giữa khách hàng sử dụng điện đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 2. Trách nhiệm chung

Bên A và Bên B có trách nhiệm thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải phù hợp với nội dung được quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số …./2017/TT-BCT ngày … tháng … năm 2017 quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Các Quy trình hướng dẫn thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành, bao gồm:

a) Quy trình đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Quy trình tính toán và thông báo đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

c) Quy trình thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

d) Quy trình tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng sau khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Các văn bản pháp lý liên quan tới Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nội dung được thỏa thuận thống nhất trong Hợp đồng này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Phối hợp và hướng dẫn Bên B xác định danh mục phụ tải điện tham gia chương trình trên cơ sở đăng ký của Bên B theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Hợp đồng này.

2. Lập kế hoạch và lịch thực hiện các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Xây dựng Đường phụ tải cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Hợp đồng này và thông báo cho Bên B trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Gửi thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 Hợp đồng này cho Bên B trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

5. Thông báo cho Bên B về sản lượng điện năng tiết giảm của Bên B theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 và khoản tiền khuyến khích mà Bên B nhận được theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 kèm theo Hợp đồng này trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện đã diễn ra.

6. Bố trí nhân viên phối hợp với Bên B trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải quy định theo mẫu tại Phụ lục số 6 kèm theo Hợp đồng này.

7. Hàng tháng, thông báo và thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích cho Bên B.

8. Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Thực hiện điều chỉnh, tiết giảm phụ tải điện phù hợp với nội dung trong Thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện của Bên A.

2. Bên B có trách nhiệm thông báo lại cho Bên A trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện việc có hay không tham gia sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến chương trình điều chỉnh phụ tải theo sự hướng dẫn của Bên A.

4. Bố trí nhân viên phối hợp với Bên A trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải quy định theo mẫu tại Phụ lục số 7 kèm theo Hợp đồng này.

5. Có quyền yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích theo thông báo của Bên A.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 5. Cơ chế tài chính và phương thức thanh toán

1. Áp dụng cơ chế tài chính của Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Bên A có trách nhiệm thông báo và thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích hàng tháng cho Bên B.

3. Phương thức và thời hạn thanh toán các khoản tiền khuyến khích do hai bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Danh mục phụ tải tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Trước khi thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, Bên B gửi Danh mục phụ tải điện tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Hợp đồng này cho Bên A.

2. Trong quá trình thực hiện Chương trình, các bên có thể thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung Danh mục phụ tải tham gia Chương trình bằng một văn bản thỏa thuận giữa các bên và là một phần phụ lục của Hợp đồng này.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

1. Không áp dụng cơ chế phạt hợp đồng khi Bên B không tham gia thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo thông báo của Bên A.

2. Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên giải quyết bằng thương lượng.

Nếu hai bên không tự giải quyết được thì có thể đề nghị Cục Điều tiết điện lực giải quyết. Trong trường hợp một bên hoặc cả hai bên không đồng ý theo giải quyết của Cục Điều tiết điện lực thì có quyền chuyển vụ việc đến Tòa án hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hình thức thông tin liên lạc

1. Tất cả thông báo hoặc liên lạc giữa các bên trong quá trình thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Đường bưu điện tới các địa chỉ xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này;

b) Điện thoại hoặc tin nhắn SMS theo số điện thoại xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 Hợp đồng này;

c) Theo số fax xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này;

d) Theo địa chỉ email xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này.

2. Các bên có thể thay đổi địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax hoặc email trong trường hợp cần thiết và phải thông báo ngay cho bên kia biết.

3. Ngoài các hình thức liên lạc được quy định tại Khoản 1 Điều này, các bên có thể liên lạc qua Hệ thống quản lý thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong quá trình thực hiện Chương trình hoặc các hình thức cụ thể khác đảm bảo thuận lợi nhất về thông tin cho cả hai bên trong quá trình thực hiện. Bên A có trách nhiệm hướng dẫn Bên B sử dụng Hệ thống quản lý thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện trước khi chính thức thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

2. Trong thời gian thực hiện, nếu một trong hai bên muốn chấm dứt Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong Hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.

3. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN
(Ký tên, đóng dấu)

KHÁCH HÀNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 1

MẪU THÔNG BÁO SỰ KIỆN ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày …tháng … năm …)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…, ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

V/v sự kiện điều chỉnh phụ tải điện

Kính gửi: [Khách hàng]

Căn cứ Hợp đồng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện số ... ngày… tháng…. năm…giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Công ty ....;

Căn cứ Danh mục phụ tải tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã được hai bên thống nhất ngày…tháng…năm…;

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng về sự kiện điều chỉnh phụ tải với những nội dung như sau:

Ngày diễn ra sự kiện

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Loại sự kiện

Thông báo sự kiện

Mã khách hàng

[Điền ngày sự kiện điều chỉnh phụ tải]

[Điền giờ bắt đầu sự kiện điều chỉnh phụ tải]

[Điền giờ kết thúc sự kiện điều chỉnh phụ tải]

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

[…] giờ trước thời điểm diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải

 

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 2

MẪU THÔNG BÁO ĐƯỜNG PHỤ TẢI CƠ SỞ CỦA SỰ KIỆN ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…, ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

V/v Đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện

Kính gửi: [Khách hàng]

Căn cứ Hợp đồng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện số ... ngày…tháng…năm…giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Công ty...;

Căn cứ Danh mục phụ tải tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã được hai bên thống nhất ngày…tháng…năm…;

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng về Đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện dự kiến diễn ra với nội dung như sau:

Ngày diễn ra sự kiện

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Loại sự kiện

Thông báo sự kiện

Mã khách hàng

[Điền ngày sự kiện]

[Điền giờ bắt đầu sự kiện]

[Điền giờ kết thúc sự kiện]

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

[…] giờ trước thời điểm diễn ra sự kiện

 

 

Ngày/Chu kỳ

Đường phụ tải cơ sở (kW)

1/01/2018 / 9:00-9:30

1/01/2018 / 9:30-10:00

……/……

……/……

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 3

MẪU THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TIẾT GIẢM CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA TRONG SỰ KIỆN ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…, ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

V/v sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng tham gia trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện

Kính gửi: [Khách hàng]

Căn cứ Hợp đồng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện số ... ngày…tháng…năm…giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Công ty ....;

Căn cứ Danh mục phụ tải tham gia Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện đã được hai bên thống nhất ngày… tháng…năm…;

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng về sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng trong sự kiện điều chỉnh phụ tải đã diễn ra ngày... tháng ... năm... với nội dung như sau:

Ngày diễn ra sự kiện

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Loại sự kiện

Mã khách hàng

[Điền ngày sự kiện]

[Điền giờ bắt đầu sự kiện]

[Điền giờ kết thúc sự kiện]

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

 

 

Chu kỳ

Đường phụ tải cơ sở (kW)

Công suất tiêu thụ trung bình của Khách hàng (kW)

Công suất tiết giảm trung bình của Khách hàng (kW)

Sản lượng điện năng tiết giảm của Khách hàng (kWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 4

MẪU THÔNG BÁO KHOẢN TIỀN KHUYẾN KHÍCH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…, ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

V/v khoản tiền khuyến khích cho Khách hàng tham gia

Kính gửi: [Khách hàng]

Căn cứ Hợp đồng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện số ... ngày…tháng…..năm…giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện  và Công ty ...;

Căn cứ Danh mục phụ tải tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện số… đã được hai bên thống nhất ngày… tháng…..năm…;

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng về khoản tiền khuyến khích mà Khách hàng nhận được sau sự kiện điều chỉnh phụ tải với nội dung như sau:

Ngày diễn ra sự kiện

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Loại sự kiện

Mã khách hàng

[Điền ngày sự kiện]

[Điền giờ bắt đầu sự kiện]

[Điền giờ kết thúc sự kiện]

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

 

 

Chu kỳ

Loại giờ (Cao điểm, thấp điểm…)

Biểu giá điện hiện hành (VNĐ/kWh)

Sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng (kWh)

Khoản tiền khuyến khích (VNĐ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 5

MẪU DANH MỤC PHỤ TẢI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …)

Căn cứ vào nội dung làm việc giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Khách hàng, hai bên thống nhất Danh mục phụ tải tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện bao gồm các nội dung như sau:

Địa chỉ

 

Mã số khách hàng

 

Thành phần phụ tải (lựa chọn một trong các thành phần)

□ Công nghiệp

□ Thương mại

Điện áp đấu nối, mua bán điện

□ ≥ 110 kV

□ Trung áp (35kV, 22kV, …)

□ Hạ áp

Khu vực lưới phân phối

[Công ty Điện lực quản lý khu vực Khách hàng]

Trạm biến áp

[Trạm biến áp Khách hàng đấu nối vào]

Danh sách phụ tải tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải

[Danh sách]

[Mã số công tơ]

[Công suất tiết giảm tương ứng]

Giới hạn điều chỉnh phụ tải

 

Thời gian tham gia Chương trình

 

XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI ĐIỆN KHÁCH HÀNG

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mọi nội dung trong Phụ lục hợp đồng số này đều phải tuân theo các quy định trong Hợp đồng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, trừ khi có Hợp đồng riêng giữa hai bên.

 

Phụ lục số 6

MẪU THÔNG BÁO CÁN BỘ PHỐI HỢP CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…, ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

V/v cán bộ phối hợp của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Kính gửi: [Khách hàng]

Căn cứ Hợp đồng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện số ... ngày…tháng…năm…giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Công ty ....;

Căn cứ Danh mục phụ tải tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã được hai bên thống nhất ngày…tháng…năm…;

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng danh sách các cá nhân sau là đầu mối phối hợp thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số điện thoại cố định

Số điện thoại di động

Chữ ký

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 7

MẪU THÔNG BÁO CÁN BỘ PHỐI HỢP CỦA KHÁCH HÀNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …)

[TÊN KHÁCH HÀNG]
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…, ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

V/v cán bộ phối hợp của Khách hàng tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Kính gửi: Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Căn cứ Hợp đồng tham gia Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện số ... ngày…tháng…năm…giữa Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Công ty ...;

Căn cứ Danh mục phụ tải tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã được hai bên thống nhất ngày… tháng…năm…;

Chúng tôi xin thông báo tới Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện việc bổ nhiệm các cá nhân sau tham gia vào Chương trình điều chỉnh phụ tải điện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số điện thoại cố định

Số điện thoại di động

Chữ ký

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

[KHÁCH HÀNG]
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 8

THÔNG TIN LIÊN LẠC
(Kèm theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Địa chỉ:

Người nhận:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

 

TÊN KHÁCH HÀNG

Địa chỉ:

Người nhận:

Điện thoại:

Fax:

E-mail: