cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

  • Số hiệu văn bản: 12/2017/TT-BKHCN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày ban hành: 28-09-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2332 ngày (6 năm 4 tháng 22 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: