cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

  • Số hiệu văn bản: 98/2017/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 18-08-2017
  • Ngày có hiệu lực: 18-08-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2502 ngày (6 năm 10 tháng 12 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: