cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Số hiệu văn bản: 86/2017/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 25-07-2017
  • Ngày có hiệu lực: 25-07-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2554 ngày (6 năm 12 tháng 4 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: