cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư 04/2017/TT-BKHCN sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu văn bản: 04/2017/TT-BKHCN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày ban hành: 22-05-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2578 ngày (7 năm 23 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: