cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

  • Số hiệu văn bản: 17/2017/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 17-02-2017
  • Ngày có hiệu lực: 17-02-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2675 ngày (7 năm 4 tháng )
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: