cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1316/QĐ-BQP ngày 04/04/2019 Công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014-2018

  • Số hiệu văn bản: 1316/QĐ-BQP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
  • Ngày ban hành: 04-04-2019
  • Ngày có hiệu lực: 04-04-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1842 ngày (5 năm 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG KỲ 2014-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014 - 2018 (Phụ lục I).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục II).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục III).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay thế, ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục IV).

Điều 2. Căn cứ Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này, các cơ quan giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và những năm tiếp theo với lộ trình cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo BQP (7);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản/BTP;
- Vụ Pháp chế;
- C
ng TTĐTBQP;
- Các phòng, ban, Trung tâm/VPBQP;
- Lưu: VT, PC; Nhung 95.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Chiêm

 

Văn bản này có file đính kèm, bạn phải tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.