cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT về Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu (năm 2016) (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: QCVN 26:2016/BGTVT
 • Loại văn bản: TCVN/QCVN
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 14-03-2017
 • Ngày có hiệu lực: 01-09-2017
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-09-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 730 ngày (2 năm )
 • Ngày hết hiệu lực: 01-09-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: