cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 13485:2017 (ISO 13485:2016) về Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu đối với các mục đích chế định (năm 2017)

  • Số hiệu văn bản: TCVN ISO 13485:2017
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Đang cập nhật
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19775 ngày (54 năm 2 tháng 4 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: