cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7886/TB-TCHQ ngày 31/08/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là tấm nhựa composite UPM 203 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7886/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 31-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7886/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 889/TB-PTPL ngày 30/7/2015 và đnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tấm nhựa composite UPM 203, 2470x1250x8 mm, CR008973 (Mục 1 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Vicostone; địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, MST: 0500469512.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10045871486/A12 ngày 30/6/2015 tại Chi cục HQ Hà Tây, Cục HQ TP Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm nhựa đi từ polyeste đã kết hợp với xơ khoáng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm nhựa đi từ polyeste đã kết hợp với xơ khoáng.

thuộc nhóm 39.21Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic”, thuộc phân nhóm 3921.90 “- Loại khác”, thuộc mã số 3921.90.90 “- - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Hà Tây, Cục HQ TP Hà Nội;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty CP Vicostone; địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội;
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái