cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7549/TB-TCHQ ngày 18/08/2015 Về kết quả xác định trước mã số mùn mạt giũa của Đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7549/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 18-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7549/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số Đm 01/15 ngày 14/7/2015 do Công ty cổ phần đúc & chế tạo khuôn mẫu CEM, mã số thuế: 3801036204 cung cấp; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 954/TB-PTPLTr ngày 11/8/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Mùn mạt giũa của Đồng

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mùn mạt giũa của Đồng

Ký, mã hiệu, chủng loại: CU

Nhà sản xuất: Công ty CEM

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: CU.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: phát sinh trong quá trình sản xuất

- Công dụng theo thiết kế: là bán thành phẩm của Đồng

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Mùn mạt giũa đồng

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp của các loại hạt, bột và mạt đồng hợp kim được tạo ra do mài giũa trong quá trình sản xuất sản phẩm đồng, có kích thước và màu sắc khác nhau, khối lượng phần còn lại không lọt qua rây sàng mắt 1mm là 27%. Hàm lượng đồng chiếm khoảng 62,34% khối lượng mẫu.

Ký, mã hiệu, chủng loại: CU

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần đúc & chế tạo khuôn mẫu CEM

thuộc mã số 7404.00.00 “Đồng phế liệu và mảnh vụn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đúc & chế tạo khuôn mẫu CEM biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty cổ phần đúc & chế tạo khuôn mẫu CEM;
(L5, L6, K10, K12 Đường D5, KCN Bắc Đồng Phú, khu phố Bàu Ké, Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước)
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);

- Website Hải quan;

- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.